Program Moje Ciepło 2022 – zobacz jak dostać dotację na pompę ciepła

28 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Program „Moje ciepło” oferuje dotacje dla osób, które chcą zainstalować pompę ciepła. Z dotacji mogą skorzystać osoby, które budują nowy dom lub remontują stary. Aby otrzymać dotację, należy złożyć wniosek i przedstawić dowód, że spełnia się wymagania.

Od kiedy nabór wniosków w programie “Moje Ciepło”

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dotacji dla osób na zakup nowych systemów grzewczych. Proces składania wniosków rozpoczął się w kwietniu lub maju 2022 roku i będzie trwał do 31 grudnia 2026 roku. Ludzie mogą podpisywać umowy do 31 grudnia 2026 roku, a pieniądze będą rozdawane do 31 grudnia 2027 roku.

Jak działa program Moje Ciepło?

Rządowy program „Moje ciepło” pomaga ludziom w wykorzystaniu przyjaznych dla środowiska źródeł ciepła do ogrzewania domów. Głównym rodzajem pomocy oferowanej przez ten program jest dofinansowanie dla osób, które budują nowy dom i chcą zainstalować pompę ciepła. Ponieważ jednak w ramach programu „Czyste powietrze”, który jest pierwszym ogólnokrajowym programem dofinansowującym wymianę starych pieców i ocieplenie domów jednorodzinnych, nie ma obecnie możliwości dofinansowania inwestycji, których budowa jest jeszcze w toku.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje program, który ma pomóc ludziom w zakupie i instalacji pomp ciepła w ich domach. Program ten nosi nazwę „Moje ciepło” Program ten jest podobny do programu „Mój prąd”, który pomaga ludziom płacić rachunki za energię elektryczną. Jednak program „Moje ciepło” nie został rozszerzony o możliwość ubiegania się o dotacje na pompy ciepła.

Celem programu „Moje ciepło” jest pomoc ludziom w tworzeniu własnych systemów grzewczych i energetycznych dla ich domów. Dotyczy to pomp ciepła powietrznych, gruntowych i wodnych.

Oczekuje się, że działanie to zmniejszy ilość niskiej emisji z ogrzewania domów jednorodzinnych za pomocą nieefektywnych źródeł ciepła na paliwa kopalne.Program „Moje ciepło” przyczyni się do zwiększenia wykorzystania energii odnawialnej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Pomoże nam to w osiągnięciu ramowych celów klimatycznych i energetycznych ustalonych na poziomie krajowym, jak również celów długoterminowych zawartych w Porozumieniu Paryskim.

Cel programu Moje Ciepło jest osiągany poprzez pomiar wskaźników realizacji celu. Celem programu jest zainstalowanie co najmniej 57 000 sztuk ekologicznych pomp ciepła. Jak zauważył Paweł Mirowski, Wiceprezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny za operacyjne uruchomienie programu:

Głównym celem programu „Moje Ciepło” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych źródeł ciepła w postaci pomp ciepła w domach jednorodzinnych. Dopłaty mają dotyczyć zakupu i montażu pomp ciepła w nowych domach o podwyższonym standardzie energetycznym, a przez to program będzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”.

 

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wyjaśnia, że podobnie jak w programie „Mój prąd”, program „Moje ciepło” finansuje zrealizowane zadania. O dofinansowanie można się również ubiegać za pośrednictwem Generatora Wniosków. Nie powinno być więc niespodzianek dla tych, którzy już korzystali z dotacji na fotowoltaikę. Paweł Mirowski podkreśla jednocześnie, że program Mój prąd jest doskonałym uzupełnieniem programu Moje ciepło.

Wiemy, na jakim zasilaniu pracuje pompa ciepła. Jeśli ktoś chce sfinansować zakup pompy ciepła z jednego programu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby złożył wniosek również w drugim programie i uzyskał dofinansowanie również na zasilanie pompy ciepła, czyli na instalację fotowoltaiczną.

Czy dotacje Moje Ciepło i Mój Prąd można łączyć

Istnieje możliwość połączenia programu „Moje ciepło” z programem „Mój prąd”. Potwierdził to niedawno Rafał Kulak, starszy specjalista z Departamentu Energii Odnawialnej i Mojego Ciepła Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Ważne jest jednak, że dofinansowanie dotyczy różnych elementów, a mianowicie paneli fotowoltaicznych i pompy ciepła.

Chociaż w programie „Moje ciepło” obowiązują przepisy, które mówią, że inwestycje w pompy ciepła do ciepłej wody nie są objęte dotacją, to jednak takie komponenty jak bufor ciepła lub zasobnik ciepłej wody są już wymienione jako koszty kwalifikowane zarówno w programie „Mój prąd„, jak i „Moje ciepło”.

Co się stanie, jeżeli ktoś złoży wniosek o dofinansowanie instalacji PV i bufora ciepła w ramach programu „Moje ciepło”, a następnie złoży wniosek o dofinansowanie pompy ciepła? Zgodnie z zasadami programu „Moje ciepło„, osoba ta może zaliczyć bufor do kosztów kwalifikowanych tylko raz.

Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeśli dotyczy).

Wnioskodawca musi zdecydować, czy może ubiegać się o podwójne dofinansowanie. Mówi również, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może zażądać zwrotu pieniędzy, jeżeli w ciągu najbliższych pięciu lat zostaną wykryte jakieś problemy.

Jednak w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie programu Mój prąd mogą Państwo wybrać, na jaki rodzaj zasobnika ciepła chcą Państwo otrzymać dofinansowanie. Dotyczy to bufora ciepła, który jest zasilany przez pompę ciepła lub kocioł elektryczny.

Natomiast w przypadku wniosku złożonego w ramach programu „Moje ciepło” nie ma już rozróżnienia na poszczególne elementy podlegające dofinansowaniu (przecież takie elementy tego urządzenia grzewczego jak m.in. zasobnik ciepłej wody są integralną częścią instalacji).

Jeżeli ktoś chce złożyć wniosek o dotację i ma wydatki „Mój prąd” i „Moje ciepło”, musi zmniejszyć wartość kosztów kwalifikowanych o koszt bufora. Następnie powinni podać tę kwotę na swoim wniosku. Należy jednak pamiętać, że dotacja na bufor powinna być wykazana we wniosku jako osobny element.

Kto może skorzystać z programu Moje Ciepło?

Program „Moje ciepło” może pomóc beneficjentom, którzy są osobami fizycznymi, a także właścicielami lub współwłaścicielami nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Beneficjenci muszą mieszkać w oddzielnym budynku, w którym znajdują się nie więcej niż dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 20 procent.

Należy wiedzieć, że nowy budynek mieszkalny w tym programie rządowym oznacza budynek, który został wybudowany po dacie złożenia przez Państwa wniosku o dofinansowanie pompy ciepła:

 • Niezłożenie zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub niezłożenie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane może skutkować sankcjami prawnymi.
 • Zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zostało złożone nie wcześniej niż 01/01/2021 lub wniosek o pozwolenie na użytkowanie został złożony nie wcześniej niż 01/01/2021.

Program „Moje ciepło” nie przewiduje jednak wsparcia dla domów, które wykorzystują źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak węgiel czy biomasa.

 • Osoba, która korzysta z programu, musi być jedyną osobą, która mieszka w budowanym domu. Osoba, która kupuje dom, musi być również tą samą osobą, która złożyła wniosek o program. Jeżeli nie, to musi być oświadczenie, dlaczego jest inna.

Mimo że instalacja pompy ciepła jest uzupełniona o mikroinstalację PV, która zasila pompę, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nie zdecydował jeszcze o włączeniu wymogu PV do programu „Moje ciepło”, jak twierdzi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej:

Nie ma takiego warunku, natomiast podkreślamy na wszelkich webinarach i spotkaniach, że w przypadkach gdy źródło energii jest zasilane pompą ciepła, warto zainwestować we własne źródło energii. Z czasem rosnące rachunki za energię elektryczną wymuszą ten sposób myślenia, a to jest dla nas pozytywny trend. Zabezpieczamy się w bezemisyjne źródło ciepła i bezemisyjne źródło energii elektrycznej. Myślę, że Polacy sami zrozumieją, że jeżeli mogą wykonać instalację na dachu, zasilić swoją pompę ciepła z fotowoltaiki, to warto sięgnąć po dofinansowanie – nawet gdy rozliczamy się w systemie net-billingu. Obliczeniami wykonanymi przez niezależnych ekspertów z Politechniki Wrocławskiej obalamy mity, że ten system burzy opłacalność inwestycji w domową fotowoltaikę.

Jakie warunki dofinansowania?

„Moje ciepło” to program, który jest podobny do „Mojego prądu” Proces uzyskania dotacji na pompę ciepła jest taki sam.Jeżeli Państwa dom spełnia wymagania programu „Moje ciepło” z 2021 roku, mogą się Państwo kwalifikować do otrzymania dotacji. Nowe wymagania są bliższe spełnieniu standardów budownictwa pasywnego i zakładają osiągnięcie niższego wskaźnika Ep. Liczba ta wyraża, ile energii nieodnawialnej potrzeba do ogrzania domu i wykonania innych czynności, takich jak wentylacja czy przygotowanie ciepłej wody.

Obecnie Państwa dom nie może zużywać więcej niż 70 kWh energii rocznie na każdy metr kwadratowy. Aby jednak otrzymać pieniądze od rządu na pokrycie kosztów ogrzewania, trzeba będzie spełnić bardziej szczegółowe wymagania.

 • Które budynki muszą spełniać wymóg Ep? W pierwszym roku przejściowym, 2022, zapotrzebowanie na energię Ep wyniesie maksymalnie 63 kWh/(m² × rok). W kolejnych latach wymóg Ep będzie wynosił maksymalnie 55 kWh/(m² × rok).

Mogą Państwo otrzymać dotację na pompę ciepła, jeżeli spełnia ona określone wymagania. Uwzględniane są pompy ciepła typu powietrze, woda i grunt. Nie uwzględnia się jednak pomp ciepła, które pracują tylko na potrzeby c.w.u.

I tak dla:

 • Minimalna klasa efektywności energetycznej dla pomp ciepła typu powietrze-woda i grunt-woda lub woda-woda wynosi A++ przy temperaturze zasilania 55°C.
 • Jeżeli chcą Państwo mieć pompę ciepła typu powietrze-powietrze w systemie centralnym dla całego budynku, najlepiej, aby miała klasę minimum A+. Będzie to dobre dla klimatu umiarkowanego.

Muszą Państwo udowodnić, że klasa pompy ciepła jest dobra, pokazując kartę produktu i etykietę energetyczną, które są częścią programu.

Dopłata w ramach programu „Moje ciepło” ma również inne warunki. Pompa ciepła musi być nowa, a beneficjent musi ją użytkować przez co najmniej 5 lat.

Zwrot kosztów otrzymają Państwo tylko wtedy, gdy kupią Państwo i zainstalują nową pompę ciepła przed datą złożenia wniosku o dotację. Na jeden budynek można otrzymać tylko jedną dotację. Jeżeli w budynku jednorodzinnym są współwłaściciele, wszyscy muszą wyrazić zgodę i podpisać oświadczenie, że nie dochodzi do podwójnego finansowania. Program „Moje ciepło” nie pokryje żadnych kosztów, które zostały sfinansowane ze środków Unii Europejskiej.

Beneficjent musi promować współfinansowaną inwestycję w okresie jej eksploatacji. Rodzaj pompy ciepła oraz jej typ i parametry (spełniające wymagania programu „Moje ciepło”) muszą być umieszczone na fakturze lub równoważnym dokumencie księgowym. Jeżeli brakuje tych informacji, należy dołączyć oświadczenie wykonawcy/sprzedawcy, że pompa ma wskazane parametry, kwalifikujące ją do dofinansowania w ramach programu.

Z programu „Moje ogrzewanie” nie skorzystamy, jeżeli w budynku znajduje się źródło ciepła na paliwo stałe, takie jak kominek. Jeżeli jednak posiadają Państwo kominek do celów rekreacyjnych, jak np. gotowanie, można nadal korzystać z programu „Moje ogrzewanie”. Jeżeli planują Państwo wykorzystywać kominek jako główny system grzewczy, np. jeżeli posiada on płaszcz wodny, nie będą Państwo mogli skorzystać z programu „Moje ciepło”.

z „Mojego ciepła” mogą skorzystać osoby, które kupiły i zainstalowały pompę ciepła przed rozpoczęciem programu. Program będzie mógł zwrócić ludziom koszty pompy ciepła od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Okres kwalifikowalności kosztów wymaga, aby projekt rozpoczął się i został zakończony w określonym czasie. Projekt musi się rozpocząć w momencie zapłaty pierwszego kosztu kwalifikowanego, a zakończyć w momencie zainstalowania i uruchomienia pompy ciepła oraz opłacenia wszystkich faktur.

Kwalifikowalność kosztów jest określana zgodnie z „Wytycznymi w sprawie kosztów kwalifikowanych” Jedyne koszty, które nie są kwalifikowane, to koszty związane z nabyciem i instalacją nowej pompy ciepła. Jednakże wydatki na bufory lub zbiorniki na ciepłą wodę będą również zaliczane do kosztów kwalifikowanych w ramach programu „Moje ciepło”.

Do kosztów opracowania niezbędnej dokumentacji (do 5%) zalicza się koszt uzyskania świadectwa charakterystyki energetycznej budynku z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej.

 • Program „Moje ciepło” oferuje dotacje na zakup i montaż określonych typów systemów grzewczych. Należą do nich pompy ciepła typu powietrze/woda z osprzętem, zbiornik akumulacyjny/buforowy, zbiornik CWU z osprzętem; pompy ciepła typu powietrze-powietrze (w systemie centralnym obsługującym cały budynek) z osprzętem; gruntowa pompa ciepła – grunt/woda, pompy ciepła typu woda/woda z osprzętem, zbiornik akumulacyjny/buforowy, zbiornik CWU z osprzętem.

Aby podatek od wartości dodanej (VAT) był kosztem kwalifikowanym, musi być poniesiony przez wnioskodawcę i nie może on odliczyć podatku naliczonego od podatku należnego. Jest to zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług.

Nawet jeśli wnioskodawca nie otrzyma zwrotu podatku VAT, to i tak nie może on zostać zaliczony do kosztów kwalifikowanych. Dzieje się tak dlatego, że wnioskodawca może zdecydować się na odliczenie podatku VAT, ale może tego nie zrobić.

Program “Moje Ciepło” – ile wynosi dopłata ?

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udziela dotacji w wysokości do 30% kosztów kwalifikowanych pomp ciepła. Dotacja wyniesie maksymalnie 7 000 PLN dla powietrznej pompy ciepła i 21 000 PLN dla gruntowej pompy ciepła.

Rząd daje więcej dotacji osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny na zakup pomp ciepła.

W ramach programu „Moje ciepło” ludzie otrzymają dotację, która pomoże im pokryć koszty ogrzewania. Dopłata nie będzie zależała od tego, ile dana osoba ma pieniędzy. Dla rodzin wielodzietnych przewidziana jest karta, która daje większą dopłatę. Rząd przeznaczył na ten program 600 milionów złotych, ale jeśli nie wystarczy pieniędzy, można je pozyskać z innego funduszu.

 

Jeżeli będziemy widzieli, że zainteresowanie jest duże, to będziemy szukali dodatkowych środków z Funduszu Modernizacyjnego, z którego obecnie finansowany jest program – albo z innego źródła. W przypadku Funduszu Modernizacyjnego konieczna jest akceptacja warunków wydatkowania środków przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Takie prace na pewno będą się toczyły, jeśli tylko będzie taka potrzeba.

“Moje Ciepło” – jak ubiegać się o dofinansowanie?

O ten program rządowy można ubiegać się w każdej chwili. Należy skorzystać z elektronicznego formularza wniosku na stronie internetowej.

 • Główne etapy procesu składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moje ciepło” to:
 • Rejestracja Państwa wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŚIGW, która trwa do 3 dni od daty złożenia wniosku.
 • Ocena Państwa wniosku, która trwa do 60 dni od daty zarejestrowania wniosku
 • Uzupełnienie brakujących informacji lub dokumentów (jeśli to konieczne) – trwa to do 10 dni od momentu, gdy zostaną Państwo o to poproszeni. Następnie następuje ponowna ocena wniosku, która trwa do 10 dni od daty uzupełnienia przez Państwa wymaganych informacji/dokumentów.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej będzie kontrolował sposób oceny wniosków według kryteriów dostępu i jakości. Jeżeli wniosek zostanie zatwierdzony, wnioskodawca zostanie powiadomiony w ciągu 20 dni. Wniosek zostanie następnie umieszczony na liście projektów kwalifikujących się do otrzymania dotacji w zakładce „Moje ogrzewanie” Zarząd NFOŚiGW podejmie wówczas uchwałę o dofinansowaniu inwestycji w pompę ciepła. Beneficjent przyznanej dotacji zostanie powiadomiony i musi zawrzeć umowę o dofinansowanie inwestycji.

“Moje Ciepło” – dlaczego warto?

Wielu ekspertów twierdzi, że brak dotacji na OZE w nowych budynkach ma negatywny wpływ na rynek. Dotyczy to zwłaszcza pomp gruntowych, które są popularne w nowym budownictwie.

Jednym z powodów, dla których łatwiej jest wykonać prace ziemne przy instalacji pompy ciepła, gdy w pobliżu nie ma zabudowanych terenów, jest to, że pozwala to uniknąć potencjalnych problemów i czyni prace mniej kłopotliwymi. Innym powodem, jak podkreśla Małgorzata Smuczyńska – wiceprezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła PORT PC i członek zarządu Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciepła EHPA, jest to, że:

 

Źle zaplanowane czy wdrażane programy wsparcia mogą również psuć rynek, wobec czego ważne jest zachowanie rozsądnego poziomu dotacji, prostych i przejrzystych zasad i płynnej realizacji. Ponadto producenci pomp ciepła zobligowani są do zmiany czynników chłodniczych na jeszcze bardziej neutralne dla środowiska, o niższym wskaźniku Global Warming Potential tzw. GWP, więc ważne jest to żeby zdążyć przetestować te nowe urządzenia, przeszkolić instalatorów i zapewnić odpowiednie wytyczne techniczne do ich montażu. Uważam jednak, że w najbliższym dziesięcioleciu trend wzrostowy zostanie utrzymany, pod warunkiem zachowania dostępności produktów i skrócenia czasu i uproszczenia ich montażu.

Zakup i instalacja pompy ciepła to duża inwestycja, dlatego ważne jest, aby nowi właściciele domów mogli również skorzystać z dopłat do pomp ciepła. Pandemia COVID-19 spowodowała boom inwestycyjny na rynku nieruchomości, dlatego osoby, które wezmą udział w programie „Moje ciepło”, będą mogły obniżyć koszty swojej inwestycji i szybciej odzyskać pieniądze.

Pompa ciepła to wspaniałe urządzenie, ponieważ ma wiele zalet. Należą do nich bezpieczeństwo, niskie koszty eksploatacji i długa żywotność. Pomaga również chronić środowisko naturalne. Jeżeli połączą Państwo pompę ciepła z panelami fotowoltaicznymi, mogą Państwo obniżyć koszty ogrzewania domu prawie do zera. Wtedy bowiem za rachunki za energię elektryczną trzeba będzie zapłacić tylko około 240 zł rocznie. Wielu ekspertów z branży pomp ciepła twierdzi, że program „Moje ciepło” może pomóc systemom ciepłowniczym przejść na technologie zeroemisyjne. Prezes PORT PC mówi tak.

 

Jestem przekonany, że rządowy program dotacji przyspieszy o kilka lat tę dynamikę i może się stać tak, że już w 2025 roku budynki wyposażone w pompy ciepła staną się standardem. Moje Ciepło zostało ograniczone czasowo nie bez powodu – chodzi o to, by wzbudzić zainteresowanie, zmienić postawy, przygotować rynek na zmiany. Znam bardzo wiele przypadków ogrzewania budynku kotłem gazowym, w których łączne koszty inwestycyjne są zbliżone do kosztów inwestycji w pompę ciepła. Dlatego też w wielu przypadkach pójście w kierunku rozwiązań nisko- lub zeroemisyjnych jest kwestią zmiany mentalności.

Program “Moje Ciepło” – skąd pochodzą fundusze?

Program „Moje ciepło” miał ruszyć jesienią ubiegłego roku, ale nie ruszył, ponieważ Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) go nie zatwierdził. A to dlatego, że pieniądze na ten program będą pochodzić z rynku praw do emisji CO2, a konkretnie z Funduszu Modernizacyjnego. EBI decyduje o zatwierdzeniu lub nie programów wykorzystujących tego rodzaju środki.

Jak się jednak okazało, wsparcie to nie mieściło wówczas się w priorytetach Funduszu Modernizacyjnego. Dlaczego? Ponieważ w unijnej dyrektywie ETS nie wpisano wymiany źródeł ciepła jako priorytetu dla pieniędzy z Funduszu Modernizacyjnego. Po uzupełnieniu jednak dokumentów złożono w tej sprawie kolejny wniosek, a 27 października 2021 roku Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego dał zielone światło finansowaniu ze środków europejskich sześciu programów zgłoszonych przez Polskę w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego.

 

Pompy ciepła to ogrzewanie przyszłości

Polityka środowiskowa Wspólnoty Europejskiej istnieje od dawna. Dziś jednym z jej nadrzędnych celów jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiększenie ilości energii ze źródeł odnawialnych.

Obowiązująca dyrektywa z 2018 roku ustalała udział odnawialnych źródeł energii na poziomie 32 procent do 2030 roku. Jednak już teraz wiadomo, że do 2030 roku 40 procent energii wytwarzanej w krajach Unii Europejskiej będzie pochodzić ze źródeł odnawialnych. Priorytetem dla Unii Europejskiej jest osiągnięcie do 2030 roku co najmniej 49 procent udziału energii odnawialnej w budynkach.

Paliwa stałe, takie jak węgiel, są nadal wykorzystywane do ogrzewania 70% domów w Polsce. Dzieje się tak głównie dlatego, że w 3 milionach domów znajdują się przestarzałe kotły zasypowe, które uwalniają do atmosfery wiele zanieczyszczeń.

Polska ma program o nazwie Polish Deal, który ma pomóc w polityce klimatycznej i problemie smogu. Program ten obejmuje plany zaprzestania finansowania kotłów węglowych. Pomoże to ludziom w Polsce przestawić się z tradycyjnych metod ogrzewania na nowsze, bardziej wydajne.

KE uważa, że zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w budynkach można osiągnąć poprzez wykorzystanie energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, takich jak słońce i wiatr, lub ciepła znajdującego się w środowisku. Uważają, że pompy grzewcze (powietrzne, gruntowe lub wodne) są technologią przyszłości dla ogrzewania domów.

W UE jest około 220 milionów budynków mieszkalnych. Europejski Zielony Ład planuje, że do 2030 roku około 80 milionów z nich będzie ogrzewanych przez pompy ciepła. Pompy ciepła z roku na rok stają się coraz bardziej popularne. W Polsce od 2011 do 2021 roku liczba sprzedanych pomp ciepła typu powietrze-woda wzrosła 50-krotnie.

Pomimo tego, że ceny pomp ciepła są z roku na rok coraz niższe, nadal są one dość kosztowną inwestycją. Aby przyspieszyć elektryfikację ciepłownictwa w Polsce, konieczne jest wspieranie pomp ciepła poprzez systemy dotacji.

Ważne jest jednak, aby program nie stał się konkurencją dla innych programów wsparcia. Mogłoby się tak stać, gdyby program był zbyt podobny do innych programów, takich jak „Czyste powietrze” Zdaniem wielu specjalistów z branży pomp ciepła, w tym przypadku najlepiej sprawdzi się program podobny w konstrukcji do „Mojego prądu”.