Program Moje Ciep³o 2022 – zobacz jak dostaæ dotacjê na pompê ciep³a

28 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Program „Moje ciep³o” oferuje dotacje dla osób, które chc¹ zainstalowaæ pompê ciep³a. Z dotacji mog¹ skorzystaæ osoby, które buduj¹ nowy dom lub remontuj¹ stary. Aby otrzymaæ dotacjê, nale¿y z³o¿yæ wniosek i przedstawiæ dowód, ¿e spe³nia siê wymagania.

Od kiedy nabór wniosków w programie “Moje Ciep³o”

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej udziela dotacji dla osób na zakup nowych systemów grzewczych. Proces sk³adania wniosków rozpocz¹³ siê w kwietniu lub maju 2022 roku i bêdzie trwa³ do 31 grudnia 2026 roku. Ludzie mog¹ podpisywaæ umowy do 31 grudnia 2026 roku, a pieni¹dze bêd¹ rozdawane do 31 grudnia 2027 roku.

Jak dzia³a program Moje Ciep³o?

Rz¹dowy program „Moje ciep³o” pomaga ludziom w wykorzystaniu przyjaznych dla œrodowiska Ÿróde³ ciep³a do ogrzewania domów. G³ównym rodzajem pomocy oferowanej przez ten program jest dofinansowanie dla osób, które buduj¹ nowy dom i chc¹ zainstalowaæ pompê ciep³a. Poniewa¿ jednak w ramach programu „Czyste powietrze”, który jest pierwszym ogólnokrajowym programem dofinansowuj¹cym wymianê starych pieców i ocieplenie domów jednorodzinnych, nie ma obecnie mo¿liwoœci dofinansowania inwestycji, których budowa jest jeszcze w toku.

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej przygotowuje program, który ma pomóc ludziom w zakupie i instalacji pomp ciep³a w ich domach. Program ten nosi nazwê „Moje ciep³o” Program ten jest podobny do programu „Mój pr¹d”, który pomaga ludziom p³aciæ rachunki za energiê elektryczn¹. Jednak program „Moje ciep³o” nie zosta³ rozszerzony o mo¿liwoœæ ubiegania siê o dotacje na pompy ciep³a.

Celem programu „Moje ciep³o” jest pomoc ludziom w tworzeniu w³asnych systemów grzewczych i energetycznych dla ich domów. Dotyczy to pomp ciep³a powietrznych, gruntowych i wodnych.

Oczekuje siê, ¿e dzia³anie to zmniejszy iloœæ niskiej emisji z ogrzewania domów jednorodzinnych za pomoc¹ nieefektywnych Ÿróde³ ciep³a na paliwa kopalne.Program „Moje ciep³o” przyczyni siê do zwiêkszenia wykorzystania energii odnawialnej i zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych. Pomo¿e nam to w osi¹gniêciu ramowych celów klimatycznych i energetycznych ustalonych na poziomie krajowym, jak równie¿ celów d³ugoterminowych zawartych w Porozumieniu Paryskim.

Cel programu Moje Ciep³o jest osi¹gany poprzez pomiar wskaŸników realizacji celu. Celem programu jest zainstalowanie co najmniej 57 000 sztuk ekologicznych pomp ciep³a. Jak zauwa¿y³ Pawe³ Mirowski, Wiceprezes Zarz¹du Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, odpowiedzialny za operacyjne uruchomienie programu:

G³ównym celem programu „Moje Ciep³o” jest wsparcie w Polsce rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i energetyki prosumenckiej z zastosowaniem zeroemisyjnych Ÿróde³ ciep³a w postaci pomp ciep³a w domach jednorodzinnych. Dop³aty maj¹ dotyczyæ zakupu i monta¿u pomp ciep³a w nowych domach o podwy¿szonym standardzie energetycznym, a przez to program bêdzie komplementarny wobec programu „Czyste Powietrze”.

 

Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej wyjaœnia, ¿e podobnie jak w programie „Mój pr¹d”, program „Moje ciep³o” finansuje zrealizowane zadania. O dofinansowanie mo¿na siê równie¿ ubiegaæ za poœrednictwem Generatora Wniosków. Nie powinno byæ wiêc niespodzianek dla tych, którzy ju¿ korzystali z dotacji na fotowoltaikê. Pawe³ Mirowski podkreœla jednoczeœnie, ¿e program Mój pr¹d jest doskona³ym uzupe³nieniem programu Moje ciep³o.

Wiemy, na jakim zasilaniu pracuje pompa ciep³a. Jeœli ktoœ chce sfinansowaæ zakup pompy ciep³a z jednego programu, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby z³o¿y³ wniosek równie¿ w drugim programie i uzyska³ dofinansowanie równie¿ na zasilanie pompy ciep³a, czyli na instalacjê fotowoltaiczn¹.

Czy dotacje Moje Ciep³o i Mój Pr¹d mo¿na ³¹czyæ

Istnieje mo¿liwoœæ po³¹czenia programu „Moje ciep³o” z programem „Mój pr¹d”. Potwierdzi³ to niedawno Rafa³ Kulak, starszy specjalista z Departamentu Energii Odnawialnej i Mojego Ciep³a Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. Wa¿ne jest jednak, ¿e dofinansowanie dotyczy ró¿nych elementów, a mianowicie paneli fotowoltaicznych i pompy ciep³a.

Chocia¿ w programie „Moje ciep³o” obowi¹zuj¹ przepisy, które mówi¹, ¿e inwestycje w pompy ciep³a do ciep³ej wody nie s¹ objête dotacj¹, to jednak takie komponenty jak bufor ciep³a lub zasobnik ciep³ej wody s¹ ju¿ wymienione jako koszty kwalifikowane zarówno w programie „Mój pr¹d”, jak i „Moje ciep³o”.

Co siê stanie, je¿eli ktoœ z³o¿y wniosek o dofinansowanie instalacji PV i bufora ciep³a w ramach programu „Moje ciep³o”, a nastêpnie z³o¿y wniosek o dofinansowanie pompy ciep³a? Zgodnie z zasadami programu „Moje ciep³o„, osoba ta mo¿e zaliczyæ bufor do kosztów kwalifikowanych tylko raz.

Dofinansowanie nie mo¿e byæ udzielone na inwestycjê sfinansowan¹ lub realizowan¹ z innych œrodków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyj¹tkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeœli dotyczy).

Wnioskodawca musi zdecydowaæ, czy mo¿e ubiegaæ siê o podwójne dofinansowanie. Mówi równie¿, ¿e Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej mo¿e za¿¹daæ zwrotu pieniêdzy, je¿eli w ci¹gu najbli¿szych piêciu lat zostan¹ wykryte jakieœ problemy.

Jednak w Generatorze Wniosków o Dofinansowanie programu Mój pr¹d mog¹ Pañstwo wybraæ, na jaki rodzaj zasobnika ciep³a chc¹ Pañstwo otrzymaæ dofinansowanie. Dotyczy to bufora ciep³a, który jest zasilany przez pompê ciep³a lub kocio³ elektryczny.

Natomiast w przypadku wniosku z³o¿onego w ramach programu „Moje ciep³o” nie ma ju¿ rozró¿nienia na poszczególne elementy podlegaj¹ce dofinansowaniu (przecie¿ takie elementy tego urz¹dzenia grzewczego jak m.in. zasobnik ciep³ej wody s¹ integraln¹ czêœci¹ instalacji).

Je¿eli ktoœ chce z³o¿yæ wniosek o dotacjê i ma wydatki „Mój pr¹d” i „Moje ciep³o”, musi zmniejszyæ wartoœæ kosztów kwalifikowanych o koszt bufora. Nastêpnie powinni podaæ tê kwotê na swoim wniosku. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dotacja na bufor powinna byæ wykazana we wniosku jako osobny element.

Kto mo¿e skorzystaæ z programu Moje Ciep³o?

Program „Moje ciep³o” mo¿e pomóc beneficjentom, którzy s¹ osobami fizycznymi, a tak¿e w³aœcicielami lub wspó³w³aœcicielami nowych jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Beneficjenci musz¹ mieszkaæ w oddzielnym budynku, w którym znajduj¹ siê nie wiêcej ni¿ dwa lokale mieszkalne lub jeden lokal mieszkalny i lokal u¿ytkowy, którego powierzchnia nie przekracza 20 procent.

Nale¿y wiedzieæ, ¿e nowy budynek mieszkalny w tym programie rz¹dowym oznacza budynek, który zosta³ wybudowany po dacie z³o¿enia przez Pañstwa wniosku o dofinansowanie pompy ciep³a:

 • Niez³o¿enie zawiadomienia o zakoñczeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub niez³o¿enie wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na u¿ytkowanie zgodnie z ustaw¹ z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane mo¿e skutkowaæ sankcjami prawnymi.
 • Zawiadomienie o zakoñczeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego zosta³o z³o¿one nie wczeœniej ni¿ 01/01/2021 lub wniosek o pozwolenie na u¿ytkowanie zosta³ z³o¿ony nie wczeœniej ni¿ 01/01/2021.

Program „Moje ciep³o” nie przewiduje jednak wsparcia dla domów, które wykorzystuj¹ Ÿród³o ciep³a na paliwo sta³e, takie jak wêgiel czy biomasa.

 • Osoba, która korzysta z programu, musi byæ jedyn¹ osob¹, która mieszka w budowanym domu. Osoba, która kupuje dom, musi byæ równie¿ t¹ sam¹ osob¹, która z³o¿y³a wniosek o program. Je¿eli nie, to musi byæ oœwiadczenie, dlaczego jest inna.

Mimo ¿e instalacja pompy ciep³a jest uzupe³niona o mikroinstalacjê PV, która zasila pompê, Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej nie zdecydowa³ jeszcze o w³¹czeniu wymogu PV do programu „Moje ciep³o”, jak twierdzi wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej:

Nie ma takiego warunku, natomiast podkreœlamy na wszelkich webinarach i spotkaniach, ¿e w przypadkach gdy Ÿród³o energii jest zasilane pomp¹ ciep³a, warto zainwestowaæ we w³asne Ÿród³o energii. Z czasem rosn¹ce rachunki za energiê elektryczn¹ wymusz¹ ten sposób myœlenia, a to jest dla nas pozytywny trend. Zabezpieczamy siê w bezemisyjne Ÿród³o ciep³a i bezemisyjne Ÿród³o energii elektrycznej. Myœlê, ¿e Polacy sami zrozumiej¹, ¿e je¿eli mog¹ wykonaæ instalacjê na dachu, zasiliæ swoj¹ pompê ciep³a z fotowoltaiki, to warto siêgn¹æ po dofinansowanie – nawet gdy rozliczamy siê w systemie net-billingu. Obliczeniami wykonanymi przez niezale¿nych ekspertów z Politechniki Wroc³awskiej obalamy mity, ¿e ten system burzy op³acalnoœæ inwestycji w domow¹ fotowoltaikê.

Jakie warunki dofinansowania?

„Moje ciep³o” to program, który jest podobny do „Mojego pr¹du” Proces uzyskania dotacji na pompê ciep³a jest taki sam.Je¿eli Pañstwa dom spe³nia wymagania programu „Moje ciep³o” z 2021 roku, mog¹ siê Pañstwo kwalifikowaæ do otrzymania dotacji. Nowe wymagania s¹ bli¿sze spe³nieniu standardów budownictwa pasywnego i zak³adaj¹ osi¹gniêcie ni¿szego wskaŸnika Ep. Liczba ta wyra¿a, ile energii nieodnawialnej potrzeba do ogrzania domu i wykonania innych czynnoœci, takich jak wentylacja czy przygotowanie ciep³ej wody.

Obecnie Pañstwa dom nie mo¿e zu¿ywaæ wiêcej ni¿ 70 kWh energii rocznie na ka¿dy metr kwadratowy. Aby jednak otrzymaæ pieni¹dze od rz¹du na pokrycie kosztów ogrzewania, trzeba bêdzie spe³niæ bardziej szczegó³owe wymagania.

 • Które budynki musz¹ spe³niaæ wymóg Ep? W pierwszym roku przejœciowym, 2022, zapotrzebowanie na energiê Ep wyniesie maksymalnie 63 kWh/(m? × rok). W kolejnych latach wymóg Ep bêdzie wynosi³ maksymalnie 55 kWh/(m? × rok).

Mog¹ Pañstwo otrzymaæ dotacjê na pompê ciep³a, je¿eli spe³nia ona okreœlone wymagania. Uwzglêdniane s¹ pompy ciep³a typu powietrze, woda i grunt. Nie uwzglêdnia siê jednak pomp ciep³a, które pracuj¹ tylko na potrzeby c.w.u.

I tak dla:

 • Minimalna klasa efektywnoœci energetycznej dla pomp ciep³a typu powietrze-woda i grunt-woda lub woda-woda wynosi A++ przy temperaturze zasilania 55°C.
 • Je¿eli chc¹ Pañstwo mieæ pompê ciep³a typu powietrze-powietrze w systemie centralnym dla ca³ego budynku, najlepiej, aby mia³a klasê minimum A+. Bêdzie to dobre dla klimatu umiarkowanego.

Musz¹ Pañstwo udowodniæ, ¿e klasa pompy ciep³a jest dobra, pokazuj¹c kartê produktu i etykietê energetyczn¹, które s¹ czêœci¹ programu.

Dop³ata w ramach programu „Moje ciep³o” ma równie¿ inne warunki. Pompa ciep³a musi byæ nowa, a beneficjent musi j¹ u¿ytkowaæ przez co najmniej 5 lat.

Zwrot kosztów otrzymaj¹ Pañstwo tylko wtedy, gdy kupi¹ Pañstwo i zainstaluj¹ now¹ pompê ciep³a przed dat¹ z³o¿enia wniosku o dotacjê. Na jeden budynek mo¿na otrzymaæ tylko jedn¹ dotacjê. Je¿eli w budynku jednorodzinnym s¹ wspó³w³aœciciele, wszyscy musz¹ wyraziæ zgodê i podpisaæ oœwiadczenie, ¿e nie dochodzi do podwójnego finansowania. Program „Moje ciep³o” nie pokryje ¿adnych kosztów, które zosta³y sfinansowane ze œrodków Unii Europejskiej.

Beneficjent musi promowaæ wspó³finansowan¹ inwestycjê w okresie jej eksploatacji. Rodzaj pompy ciep³a oraz jej typ i parametry (spe³niaj¹ce wymagania programu „Moje ciep³o”) musz¹ byæ umieszczone na fakturze lub równowa¿nym dokumencie ksiêgowym. Je¿eli brakuje tych informacji, nale¿y do³¹czyæ oœwiadczenie wykonawcy/sprzedawcy, ¿e pompa ma wskazane parametry, kwalifikuj¹ce j¹ do dofinansowania w ramach programu.

Z programu „Moje ogrzewanie” nie skorzystamy, je¿eli w budynku znajduje siê Ÿród³o ciep³a na paliwo sta³e, takie jak kominek. Je¿eli jednak posiadaj¹ Pañstwo kominek do celów rekreacyjnych, jak np. gotowanie, mo¿na nadal korzystaæ z programu „Moje ogrzewanie”. Je¿eli planuj¹ Pañstwo wykorzystywaæ kominek jako g³ówny system grzewczy, np. je¿eli posiada on p³aszcz wodny, nie bêd¹ Pañstwo mogli skorzystaæ z programu „Moje ciep³o”.

z „Mojego ciep³a” mog¹ skorzystaæ osoby, które kupi³y i zainstalowa³y pompê ciep³a przed rozpoczêciem programu. Program bêdzie móg³ zwróciæ ludziom koszty pompy ciep³a od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2026 roku.

Okres kwalifikowalnoœci kosztów wymaga, aby projekt rozpocz¹³ siê i zosta³ zakoñczony w okreœlonym czasie. Projekt musi siê rozpocz¹æ w momencie zap³aty pierwszego kosztu kwalifikowanego, a zakoñczyæ w momencie zainstalowania i uruchomienia pompy ciep³a oraz op³acenia wszystkich faktur.

Kwalifikowalnoœæ kosztów jest okreœlana zgodnie z „Wytycznymi w sprawie kosztów kwalifikowanych” Jedyne koszty, które nie s¹ kwalifikowane, to koszty zwi¹zane z nabyciem i instalacj¹ nowej pompy ciep³a. Jednak¿e wydatki na bufory lub zbiorniki na ciep³¹ wodê bêd¹ równie¿ zaliczane do kosztów kwalifikowanych w ramach programu „Moje ciep³o”.

Do kosztów opracowania niezbêdnej dokumentacji (do 5%) zalicza siê koszt uzyskania œwiadectwa charakterystyki energetycznej budynku z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest centralny rejestr charakterystyki energetycznej.

 • Program „Moje ciep³o” oferuje dotacje na zakup i monta¿ okreœlonych typów systemów grzewczych. Nale¿¹ do nich pompy ciep³a typu powietrze/woda z osprzêtem, zbiornik akumulacyjny/buforowy, zbiornik CWU z osprzêtem; pompy ciep³a typu powietrze-powietrze (w systemie centralnym obs³uguj¹cym ca³y budynek) z osprzêtem; gruntowa pompa ciep³a – grunt/woda, pompy ciep³a typu woda/woda z osprzêtem, zbiornik akumulacyjny/buforowy, zbiornik CWU z osprzêtem.

Aby podatek od wartoœci dodanej (VAT) by³ kosztem kwalifikowanym, musi byæ poniesiony przez wnioskodawcê i nie mo¿e on odliczyæ podatku naliczonego od podatku nale¿nego. Jest to zgodne z przepisami ustawy o podatku od towarów i us³ug.

Nawet jeœli wnioskodawca nie otrzyma zwrotu podatku VAT, to i tak nie mo¿e on zostaæ zaliczony do kosztów kwalifikowanych. Dzieje siê tak dlatego, ¿e wnioskodawca mo¿e zdecydowaæ siê na odliczenie podatku VAT, ale mo¿e tego nie zrobiæ.

Program “Moje Ciep³o” – ile wynosi dop³ata ?

 • Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej udziela dotacji w wysokoœci do 30% kosztów kwalifikowanych pomp ciep³a. Dotacja wyniesie maksymalnie 7 000 PLN dla powietrznej pompy ciep³a i 21 000 PLN dla gruntowej pompy ciep³a.

Rz¹d daje wiêcej dotacji osobom posiadaj¹cym Kartê Du¿ej Rodziny na zakup pomp ciep³a.

W ramach programu „Moje ciep³o” ludzie otrzymaj¹ dotacjê, która pomo¿e im pokryæ koszty ogrzewania. Dop³ata nie bêdzie zale¿a³a od tego, ile dana osoba ma pieniêdzy. Dla rodzin wielodzietnych przewidziana jest karta, która daje wiêksz¹ dop³atê. Rz¹d przeznaczy³ na ten program 600 milionów z³otych, ale jeœli nie wystarczy pieniêdzy, mo¿na je pozyskaæ z innego funduszu.

 

Je¿eli bêdziemy widzieli, ¿e zainteresowanie jest du¿e, to bêdziemy szukali dodatkowych œrodków z Funduszu Modernizacyjnego, z którego obecnie finansowany jest program – albo z innego Ÿród³a. W przypadku Funduszu Modernizacyjnego konieczna jest akceptacja warunków wydatkowania œrodków przez Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Takie prace na pewno bêd¹ siê toczy³y, jeœli tylko bêdzie taka potrzeba.

“Moje Ciep³o” – jak ubiegaæ siê o dofinansowanie?

O ten program rz¹dowy mo¿na ubiegaæ siê w ka¿dej chwili. Nale¿y skorzystaæ z elektronicznego formularza wniosku na stronie internetowej.

 • G³ówne etapy procesu sk³adania wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Moje ciep³o” to:
 • Rejestracja Pañstwa wniosku o dofinansowanie w systemach informatycznych NFOŒIGW, która trwa do 3 dni od daty z³o¿enia wniosku.
 • Ocena Pañstwa wniosku, która trwa do 60 dni od daty zarejestrowania wniosku
 • Uzupe³nienie brakuj¹cych informacji lub dokumentów (jeœli to konieczne) – trwa to do 10 dni od momentu, gdy zostan¹ Pañstwo o to poproszeni. Nastêpnie nastêpuje ponowna ocena wniosku, która trwa do 10 dni od daty uzupe³nienia przez Pañstwa wymaganych informacji/dokumentów.

Narodowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej bêdzie kontrolowa³ sposób oceny wniosków wed³ug kryteriów dostêpu i jakoœci. Je¿eli wniosek zostanie zatwierdzony, wnioskodawca zostanie powiadomiony w ci¹gu 20 dni. Wniosek zostanie nastêpnie umieszczony na liœcie projektów kwalifikuj¹cych siê do otrzymania dotacji w zak³adce „Moje ogrzewanie” Zarz¹d NFOŒiGW podejmie wówczas uchwa³ê o dofinansowaniu inwestycji w pompê ciep³a. Beneficjent przyznanej dotacji zostanie powiadomiony i musi zawrzeæ umowê o dofinansowanie inwestycji.

“Moje Ciep³o” – dlaczego warto?

Wielu ekspertów twierdzi, ¿e brak dotacji na OZE w nowych budynkach ma negatywny wp³yw na rynek. Dotyczy to zw³aszcza pomp gruntowych, które s¹ popularne w nowym budownictwie.

Jednym z powodów, dla których ³atwiej jest wykonaæ prace ziemne przy instalacji pompy ciep³a, gdy w pobli¿u nie ma zabudowanych terenów, jest to, ¿e pozwala to unikn¹æ potencjalnych problemów i czyni prace mniej k³opotliwymi. Innym powodem, jak podkreœla Ma³gorzata Smuczyñska – wiceprezes Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciep³a PORT PC i cz³onek zarz¹du Europejskiego Stowarzyszenia Pomp Ciep³a EHPA, jest to, ¿e:

 

le zaplanowane czy wdra¿ane programy wsparcia mog¹ równie¿ psuæ rynek, wobec czego wa¿ne jest zachowanie rozs¹dnego poziomu dotacji, prostych i przejrzystych zasad i p³ynnej realizacji. Ponadto producenci pomp ciep³a zobligowani s¹ do zmiany czynników ch³odniczych na jeszcze bardziej neutralne dla œrodowiska, o ni¿szym wskaŸniku Global Warming Potential tzw. GWP, wiêc wa¿ne jest to ¿eby zd¹¿yæ przetestowaæ te nowe urz¹dzenia, przeszkoliæ instalatorów i zapewniæ odpowiednie wytyczne techniczne do ich monta¿u. Uwa¿am jednak, ¿e w najbli¿szym dziesiêcioleciu trend wzrostowy zostanie utrzymany, pod warunkiem zachowania dostêpnoœci produktów i skrócenia czasu i uproszczenia ich monta¿u.

Zakup i instalacja pompy ciep³a to du¿a inwestycja, dlatego wa¿ne jest, aby nowi w³aœciciele domów mogli równie¿ skorzystaæ z dop³at do pomp ciep³a. Pandemia COVID-19 spowodowa³a boom inwestycyjny na rynku nieruchomoœci, dlatego osoby, które wezm¹ udzia³ w programie „Moje ciep³o”, bêd¹ mog³y obni¿yæ koszty swojej inwestycji i szybciej odzyskaæ pieni¹dze.

Pompa ciep³a to wspania³e urz¹dzenie, poniewa¿ ma wiele zalet. Nale¿¹ do nich bezpieczeñstwo, niskie koszty eksploatacji i d³uga ¿ywotnoœæ. Pomaga równie¿ chroniæ œrodowisko naturalne. Je¿eli po³¹cz¹ Pañstwo pompê ciep³a z panelami fotowoltaicznymi, mog¹ Pañstwo obni¿yæ koszty ogrzewania domu prawie do zera. Wtedy bowiem za rachunki za energiê elektryczn¹ trzeba bêdzie zap³aciæ tylko oko³o 240 z³ rocznie. Wielu ekspertów z bran¿y pomp ciep³a twierdzi, ¿e program „Moje ciep³o” mo¿e pomóc systemom ciep³owniczym przejœæ na technologie zeroemisyjne. Prezes PORT PC mówi tak.

 

Jestem przekonany, ¿e rz¹dowy program dotacji przyspieszy o kilka lat tê dynamikê i mo¿e siê staæ tak, ¿e ju¿ w 2025 roku budynki wyposa¿one w pompy ciep³a stan¹ siê standardem. Moje Ciep³o zosta³o ograniczone czasowo nie bez powodu – chodzi o to, by wzbudziæ zainteresowanie, zmieniæ postawy, przygotowaæ rynek na zmiany. Znam bardzo wiele przypadków ogrzewania budynku kot³em gazowym, w których ³¹czne koszty inwestycyjne s¹ zbli¿one do kosztów inwestycji w pompê ciep³a. Dlatego te¿ w wielu przypadkach pójœcie w kierunku rozwi¹zañ nisko- lub zeroemisyjnych jest kwesti¹ zmiany mentalnoœci.

Program “Moje Ciep³o” – sk¹d pochodz¹ fundusze?

Program „Moje ciep³o” mia³ ruszyæ jesieni¹ ubieg³ego roku, ale nie ruszy³, poniewa¿ Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) go nie zatwierdzi³. A to dlatego, ¿e pieni¹dze na ten program bêd¹ pochodziæ z rynku praw do emisji CO2, a konkretnie z Funduszu Modernizacyjnego. EBI decyduje o zatwierdzeniu lub nie programów wykorzystuj¹cych tego rodzaju œrodki.

Jak siê jednak okaza³o, wsparcie to nie mieœci³o wówczas siê w priorytetach Funduszu Modernizacyjnego. Dlaczego? Poniewa¿ w unijnej dyrektywie ETS nie wpisano wymiany Ÿróde³ ciep³a jako priorytetu dla pieniêdzy z Funduszu Modernizacyjnego. Po uzupe³nieniu jednak dokumentów z³o¿ono w tej sprawie kolejny wniosek, a 27 paŸdziernika 2021 roku Komitet Inwestycyjny Funduszu Modernizacyjnego da³ zielone œwiat³o finansowaniu ze œrodków europejskich szeœciu programów zg³oszonych przez Polskê w ramach II transzy Funduszu Modernizacyjnego.

 

Pompy ciep³a to ogrzewanie przysz³oœci

Polityka œrodowiskowa Wspólnoty Europejskiej istnieje od dawna. Dziœ jednym z jej nadrzêdnych celów jest redukcja emisji gazów cieplarnianych poprzez zwiêkszenie iloœci energii ze Ÿróde³ odnawialnych.

Obowi¹zuj¹ca dyrektywa z 2018 roku ustala³a udzia³ odnawialnych Ÿróde³ energii na poziomie 32 procent do 2030 roku. Jednak ju¿ teraz wiadomo, ¿e do 2030 roku 40 procent energii wytwarzanej w krajach Unii Europejskiej bêdzie pochodziæ ze Ÿróde³ odnawialnych. Priorytetem dla Unii Europejskiej jest osi¹gniêcie do 2030 roku co najmniej 49 procent udzia³u energii odnawialnej w budynkach.

Paliwa sta³e, takie jak wêgiel, s¹ nadal wykorzystywane do ogrzewania 70% domów w Polsce. Dzieje siê tak g³ównie dlatego, ¿e w 3 milionach domów znajduj¹ siê przestarza³e kot³y zasypowe, które uwalniaj¹ do atmosfery wiele zanieczyszczeñ.

Polska ma program o nazwie Polish Deal, który ma pomóc w polityce klimatycznej i problemie smogu. Program ten obejmuje plany zaprzestania finansowania kot³ów wêglowych. Pomo¿e to ludziom w Polsce przestawiæ siê z tradycyjnych metod ogrzewania na nowsze, bardziej wydajne.

KE uwa¿a, ¿e zwiêkszenie udzia³u energii ze Ÿróde³ odnawialnych w budynkach mo¿na osi¹gn¹æ poprzez wykorzystanie energii elektrycznej ze Ÿróde³ odnawialnych, takich jak s³oñce i wiatr, lub ciep³a znajduj¹cego siê w œrodowisku. Uwa¿aj¹, ¿e pompy grzewcze (powietrzne, gruntowe lub wodne) s¹ technologi¹ przysz³oœci dla ogrzewania domów.

W UE jest oko³o 220 milionów budynków mieszkalnych. Europejski Zielony £ad planuje, ¿e do 2030 roku oko³o 80 milionów z nich bêdzie ogrzewanych przez pompy ciep³a. Pompy ciep³a z roku na rok staj¹ siê coraz bardziej popularne. W Polsce od 2011 do 2021 roku liczba sprzedanych pomp ciep³a typu powietrze-woda wzros³a 50-krotnie.

Pomimo tego, ¿e ceny pomp ciep³a s¹ z roku na rok coraz ni¿sze, nadal s¹ one doœæ kosztown¹ inwestycj¹. Aby przyspieszyæ elektryfikacjê ciep³ownictwa w Polsce, konieczne jest wspieranie pomp ciep³a poprzez systemy dotacji.

Wa¿ne jest jednak, aby program nie sta³ siê konkurencj¹ dla innych programów wsparcia. Mog³oby siê tak staæ, gdyby program by³ zbyt podobny do innych programów, takich jak „Czyste powietrze” Zdaniem wielu specjalistów z bran¿y pomp ciep³a, w tym przypadku najlepiej sprawdzi siê program podobny w konstrukcji do „Mojego pr¹du”.