Jak zaprojektowaæ rekuperacjê – ekonomiczny dom z wentylacj¹ mechaniczn¹

28 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Wentylacja budynku staje siê ³atwiejsza dziêki rekuperatorowi. Rekuperacja zmniejsza iloœæ energii zu¿ywanej na ogrzewanie powietrza dostarczanego do budynku. Jest wiêc wa¿nym elementem w budownictwie energooszczêdnym. Technika ta znajduje zastosowanie zarówno w budynkach u¿ytecznoœci publicznej, jak i w domach prywatnych. Warto wspomnieæ, ¿e wykorzystanie wentylacji mechanicznej z rekuperacj¹ jest niemal niezbêdne aby nowo wybudowany dom spe³ni³ wymogi WT 2021.

Projekt rekuperacji

Konieczne jest, aby wentylacja pracowa³a stale, nawet gdy nikogo nie ma w domu, i obs³ugiwa³a wszystkie pomieszczenia w domu. Aby to osi¹gn¹æ, konieczne mo¿e byæ zwiêkszenie wydajnoœci systemu wentylacyjnego. Winny temu jest dobrze zaprojektowany system rekuperacji, gdzie wp³yw na to ma wielkoœæ centrali wentylacyjnej, rozmieszczenie nawiewów i wywiewów, a tak¿e zaprojektowanie procesu szacowania. Najlepszym rozwi¹zaniem jest uwzglêdnienie rekuperacji w projekcie domu. Daje to mo¿liwoœæ najbardziej optymalnego rozprowadzenia rur wentylacji mechanicznej.

Oszczêdnoœci dziêki rekuperacji

W wyniku zastosowania energooszczêdnych rozwi¹zañ w budownictwie indywidualnym obserwuje siê radykalny wp³yw na jakoœæ powietrza w pomieszczeniach. Racjonalne wykorzystanie zasobów energetycznych, oprócz tego, ¿e jest koniecznoœci¹ wspó³czesnego œwiata, oznacza równie¿ odzyskanie energii wyprodukowanej wczeœniej w póŸniejszych procesach.

Szczelna stolarka okienna blokowa³a dop³yw powietrza zewnêtrznego, powoduj¹c wzrost stê¿enia zanieczyszczeñ oraz nadmiar pary wodnej, która ostatecznie gromadzi³a siê na zimnych elementach budynku. Skutkowa³o to rozwojem pleœni i grzybów, co omówiono powy¿ej, a co ma szkodliwy wp³yw na nasze zdrowie i zdrowie budynku. Musimy wiêc promowaæ systemy wentylacyjne, które zapewniaj¹ skuteczn¹ wymianê powietrza.

Zachowanie ekonomicznego wykorzystania i odzysk ciep³a z wentylacji to dwie podstawowe potrzeby w pomieszczeniach wentylowanych. Osi¹gniêcie komfortu klimatycznego ma ogromny wp³yw na nasze zdrowie i samopoczucie.

Wa¿ne jest, aby zmaksymalizowaæ iloœæ energii cieplnej, któr¹ mo¿na odzyskaæ w rozs¹dny ekonomicznie sposób. Podczas produkcji ciep³a czêsto emitowane s¹ jeszcze szkodliwe substancje, a dba³oœæ o nasz bud¿et domowy i œrodowisko naturalne jest zazwyczaj nadal zaanga¿owana. Z tego powodu szanowanie wyprodukowanej energii cieplnej jest w³aœciwym postêpowaniem.

G³ówn¹ zalet¹ rekuperatora jest to, ¿e strumieñ powietrza wywiewanego, z którego odzyskiwane jest ciep³o wentylacyjne, nie jest nara¿ony na bezpoœrednie mieszanie siê z nap³ywaj¹cym œwie¿ym powietrzem. Komfort ¿ycia, czyli jakoœæ powietrza w domu, jest najdrobniejszy, gdy weŸmiemy pod uwagê jego temperaturê, wilgotnoœæ, ruch, czystoœæ, jonizacjê i wystarczalnoœæ.

Budowa rekuperatora

Rekuperator, który pe³ni rolê rdzenia higienicznego systemu wentylacji mechanicznej, pomaga odzyskaæ ciep³o z powietrza, które jest wywiewane z budynku. Konstrukcja urz¹dzenia maksymalizuje przep³yw ciep³a z powietrza, które jest wydalane do powietrza, które jest wydmuchiwane.

Gdy obiekt wymaga zarówno ogrzewania, jak i ch³odzenia, najczêœciej wybierane s¹ rekuperatory z medium poœrednim. Poniewa¿ technika ta wymaga kana³u nawiewnego umieszczonego nad kana³em wywiewnym, jeœli rura pracuje w systemie grawitacyjnym, jej wad¹ jest ograniczone zastosowanie.

Poniewa¿ do obs³ugi rekuperatora z ruchomym wype³nieniem wymagane s¹ silniki elektryczne, prawdopodobieñstwo zainstalowania tych filtrów jest mniejsze. Przez te nieszczelnoœci mo¿e równie¿ przep³ywaæ powietrze, poniewa¿ uszczelnienie miêdzy ruchomym wype³nieniem a nieruchom¹ obudow¹ mo¿e byæ problematyczne.

Rekuperatory p³ytowe to jedne z najczêœciej stosowanych urz¹dzeñ. S¹ ekonomiczne, proste w obs³udze i powszechne w budownictwie jednorodzinnym. Najczêœciej stosowane s¹ rekuperatory p³ytowe z przep³ywem krzy¿owym.

Schemat wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a

Cienkie œcianki urz¹dzenia rekuperacyjnego oddzielaj¹ oba strumienie, pozwalaj¹c jednoczeœnie na przekazywanie energii bez mieszania siê ze sob¹, co pozwala na odzyskanie ciep³ego powietrza ze strumienia powietrza zu¿ytego jako g³ównej przes³anki rekuperacji. Jest to proces, który mo¿na kontrolowaæ i regulowaæ.

Czystoœæ powietrza uzyskuje siê dziêki odpowiednim filtrom, które wychwytuj¹ równie¿ alergeny, co czyni ten rodzaj wentylacji szczególnie korzystnym dla astmatyków i alergików. Sta³a cyrkulacja powietrza, wraz z filtracj¹ rekuperatora, tworzy w domu korzystne mikroœrodowisko. Nie jest ju¿ wymagane wietrzenie mieszkania czy rozszczelnienie okien lub drzwi.

Etapy przep³ywu powietrza w systemie rekuperacji

Czyste powietrze dostaje siê do okapu poprzez kana³y wentylacyjne i przed wejœciem do kana³ów wentylacyjnych centrali wentylacyjnej trafia do wentylatorów. Nastêpnie przechodzi przez filtry i wymiennik ciep³a (rekuperator) centrali wentylacyjnej, po czym przep³ywa przez filtry.

W rekuperatorze zu¿yte powietrze z garderoby, ³azienek, toalet jest zasysane kana³ami wentylacyjnymi i przepuszczane przez kana³y urz¹dzenia. Strumienie zu¿ytego powietrza oddaj¹ ciep³o strumieniom nap³ywaj¹cym, w wyniku czego powietrze wraca do budynku. Wywiewane i ju¿ sch³odzone powietrze jest wydalane przez e¿ektor.

Gdy chcemy zapewniæ czyste i ogrzane powietrze w salonie lub sypialni, mo¿na to osi¹gn¹æ poprzez rozprowadzenie powietrza po ca³ym pomieszczeniu. Nie ma ró¿nicy w iloœci powietrza nawiewanego i wywiewanego.