Jak ustawiæ krzyw¹ grzewcz¹ pompy ciep³a

28 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Nowoczesne systemy grzewcze, wykorzystuj¹ce pompy ciep³a, s¹ tanie i bezproblemowe. Ka¿de urz¹dzenie dzia³a zgodnie z planami jego konstruktora. Aby w pe³ni wykorzystaæ ich mo¿liwoœci, nale¿y zrozumieæ, jak dzia³aj¹. Instalator lub technik, który ju¿ zainstalowa³ pompê ciep³a, mo¿e wstêpnie skonfigurowaæ sposób jej dzia³ania. Jeœli pompa ciep³a jest pod³¹czona do us³ugi zdalnego dostêpu przez sieæ WWW, jest to obecnie dobra praktyka. Us³uga pozwala na zdalne monitorowanie, kontrolê i modyfikacjê dzia³ania nowej pompy ciep³a w kilka dni po jej instalacji. Czêsto jednak zdarza siê, ¿e klient dostosowuje konfiguracjê do preferencji u¿ytkowników i charakterystyki energetycznej budynku.

Po wprowadzeniu przez u¿ytkownika ustawieñ optymalizacyjnych pompy ciep³a, parametry pracy systemu s¹ automatycznie dopasowywane. Najwa¿niejszym parametrem pracy pompy ciep³a jest krzywa grzewcza. Krzywa ta, choæ prosta do uchwycenia dla wielu pocz¹tkuj¹cych u¿ytkowników, jest w rzeczywistoœci krytycznym elementem, który pozwala na optymalizacjê pracy pompy w œwietle aktualnych warunków atmosferycznych w stosunku do przewidywanej temperatury w budynku. Aby dowiedzieæ siê wiêcej o krzywej grzewczej i sposobie jej ustawienia, przeczytaj poni¿sze zdania.

Czym jest krzywa grzewcza?

Temperatura zasilania instalacji grzewczej jest okreœlana przez krzyw¹ grzewcz¹, która opisuje zwi¹zek miêdzy temperatur¹ zasilania a temperatur¹ zewnêtrzn¹. Temperatura zewnêtrzna okreœla temperaturê, do której pompa ciep³a podgrzewa wodê zasilaj¹c¹ instalacjê grzewcz¹. Nachylenie i poziom krzywej grzewczej s¹ okreœlane przez dwa parametry. Do okreœlenia nachylenia krzywej grzewczej mo¿na wykorzystaæ wzór na krzyw¹ grzewcz¹. Nachylenie krzywej grzewczej jest okreœlane przez parametry systemu grzewczego. Jeœli kiedykolwiek by³eœ na sto³ach dla pal¹cych, to dobrze robisz. Poniewa¿ krzywa grzewcza jest ich zautomatyzowan¹ wersj¹, postêpuje wed³ug tego samego wzoru co wczeœniej. Nowoczesne urz¹dzenia, uwzglêdniaj¹ce temperaturê zewnêtrzn¹, dobieraj¹ temperaturê zasilania systemu grzewczego.

Jak regulowaæ krzywê grzewcz¹?

Temperatura wewnêtrzna budynku zale¿y oczywiœcie od izolacji konstrukcji oraz mocy pompy ciep³a. Dodatkowo nale¿y wzi¹æ pod uwagê rodzaj posiadanego systemu grzewczego i zwi¹zany z nim czas bezw³adnoœci.

Jak wygl¹da prawid³owa krzywa grzewcza?

Na wykresie krzywa grzewcza przechodzi przez punkty pokazane na osiach. Oœ pionowa przedstawia temperaturê dostarczan¹ przez system grzewczy. Dla pomp niskotemperaturowych maksymalny punkt wynosi od 50 do 60 °C. Dla instalacji niskotemperaturowych maksymalny punkt wynosi od 38 °C. Oœ pozioma wskazuje temperaturê otoczenia. W tym przyk³adzie 15 °C to temperatura zewnêtrzna, przy której nasz dom potrzebuje ogrzewania. W zwi¹zku z tym preferencje temperaturowe gospodarstwa domowego oraz izolacja budynku bêd¹ mia³y wp³yw na rzeczywist¹ temperaturê. Gdy temperatura zewnêtrzna spadnie do 15 °C, pompa ciep³a udostêpni do ogrzewania wodê o temperaturze 25 °C. Pompa ciep³a bêdzie regulowaæ temperaturê wody grzewczej, aby zapewniæ komfort cieplny domownikom wraz ze spadkiem temperatury.

Jak ustawiæ krzyw¹ grzewcz¹ przy pompie ciep³a?

Idealna krzywa grzewcza powinna zapewniæ komfort cieplny w budynku niezale¿nie od pogody panuj¹cej na zewn¹trz. W³aœciw¹ krzyw¹ grzewcz¹ okreœla siê raczej metod¹ prób i b³êdów ni¿ wzorów. Ka¿dy instalator ogrzewania stara siê ustawiæ najbardziej odpowiedni¹ krzyw¹, aby uzyskaæ po¿¹dan¹ temperaturê w budynku, ale ostateczn¹ pracê zawsze wykonuje u¿ytkownik. Oczywiœcie instalator zawsze stara siê ustaliæ jak najlepsz¹ krzyw¹, ale ostatecznego wyboru zawsze dokonuje u¿ytkownik.

U¿ytkownik pompy ciep³a mo¿e dostosowaæ krzyw¹ grzewcz¹, aby skompensowaæ zmieniaj¹ce siê temperatury w budynku, w nastêpuj¹cy sposób: Gdy w budynku jest za zimno lub za ciep³o, regulujemy krzyw¹ w górê lub w dó³, aby dostosowaæ j¹ do naszych potrzeb. Gdy pojawiaj¹ siê mrozy, krzywa grzewcza jest regulowana w górê. Odwrotn¹ procedurê stosujemy, gdy budynek jest przegrzany. Powinniœmy obni¿yæ krzyw¹, jeœli jest ona zbyt stroma. I odwrotnie, jeœli budynek jest zbyt gor¹cy, musimy j¹ podnieœæ. Warto zap³aciæ cenê w postaci idealnego komfortu cieplnego i zaoszczêdzonej energii dostosowuj¹c parametry krzywej grzewczej. Przegrzany budynek mo¿e staæ siê zbyt gor¹cy, natomiast niedogrzany – zbyt zimny. Wzrost temperatury wewnêtrznej o 1°C mo¿e zwiêkszyæ zapotrzebowanie budynku na ciep³o nawet o 6%.

Optymalizacja systemu grzewczego za pomoc¹ regulatora pogodowego lub pokojowego jest znacznie prostsza ni¿ w przypadku regulatora temperatury. Nie wymaga ci¹g³ej kontroli i dostosowywania trybu pracy do zmieniaj¹cych siê warunków.