Czym ogrzewaæ dom – pompa ciep³a czy ogrzewanie gazowe

28 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Pompa ciep³a czy ogrzewanie gazowe

 

Pompa ciep³a to urz¹dzenie, które staje siê coraz bardziej popularne. Nie tak dawno temu by³y one u¿ywane g³ównie przez bogatych ludzi, ale teraz s¹ coraz czêœciej u¿ywane w zwyk³ych domach. Dzieje siê tak dlatego, ¿e technologia sta³a siê lepsza, a koszty spad³y.

Dodatkowo, gdy po³¹cz¹ Pañstwo to z systemem fotowoltaicznym, Pañstwa dom bêdzie w stanie zapewniæ prawie darmowe ogrzewanie. Systemy fotowoltaiczne to dwa najbardziej ekologiczne [odnawialne i bardzo czyste] Ÿród³a ciep³a, obok nowoczesnych kot³ów i pieców na drewno.

Ten artyku³ omawia zalety i wady instalacji pomp ciep³a. Wymienia korzyœci z po³¹czenia ogrzewania pomp¹ ciep³a i paneli fotowoltaicznych, takie jak obni¿enie rachunków za energiê, ale równie¿ wskazuje na pewne potencjalne problemy, takie jak wysoki koszt instalacji. Panele s³oneczne mog¹ byæ dobr¹ alternatyw¹ dla gazu ziemnego, ale wa¿ne jest, aby rozwa¿yæ wszystkie za i przeciw przed podjêciem decyzji.

Jak dzia³a pompa ciep³a

Prawie ka¿dy ma w swoim domu pompê ciep³a. Jest to lodówka lub zamra¿arka, któr¹ zawsze Pañstwo maj¹. Równie¿ ch³odzi powietrze. Pompa ciep³a dzia³a tak samo jak klimatyzator, ale odwrotnie – ogrzewa powietrze, zamiast je ch³odziæ.

 

Cykl Carnota to proces, który jest wykorzystywany w silniku parowym. Uczyliœmy siê o tym w szkole.

 • Silnik parowy przekszta³ca ciep³o w ciœnienie, które nastêpnie jest zamieniane na energiê mechaniczn¹. Sprawnoœæ tego procesu jest zazwyczaj niska, od kilku do mo¿e 30%.
 • Pompa ciep³a robi na odwrót: Energia mechaniczna wytwarza ciœnienie, które pomaga transportowaæ ciep³o z miejsca, gdzie jest zimniej, do miejsca, gdzie jest cieplej. Efektywnoœæ dzia³a w odwrotny sposób ni¿ zwykle. Z jednej jednostki energii elektrycznej mo¿na uzyskaæ kilka jednostek ciep³a. To sprawia, ¿e pompy ciep³a maj¹ bardzo wysok¹ sprawnoœæ.

 

Na tym polega „magia” pompy ciep³a: dostarcza ona du¿o wiêcej ciep³a ni¿ zu¿ywa energii elektrycznej. To nie jest gwa³t na podstawach fizyki. W pompie ciep³a ciep³o nie jest produkowane, lecz transportowane z jednego miejsca do drugiego. Dlatego nazywa siê j¹ pomp¹ ciep³a. To tak jak z pomp¹ wodn¹, która równie¿ nie produkuje wody, ale transportuje j¹ wbrew jej naturalnemu biegowi.

 

 

Sk¹d pompa ciep³a bierze ciep³o

Dolne Ÿród³o to miejsce, z którego pompa ciep³a pobiera energiê ciepln¹. Górne Ÿród³o to system grzewczy w ogrzewanym budynku. Terminy te s¹ powszechnie u¿ywane, dlatego warto wiedzieæ, co oznaczaj¹.

 

ród³em energii dla pompy ciep³a jest woda która jest noœnikiem energii:

 • woda w studnia lub wystarczaj¹co du¿y zbiornik wodny
 • grunt, a dok³adniej wilgotny grunt -dlatego stosowane s¹ odwierty na du¿ej g³êbokoœci lub rozk³adane rury poni¿ej poziomu przemarzania
 • powietrze – wilgoæ zawarta w powietrzu jest w tym przypadku noœnikiem energii

 

Najlepszym Ÿród³em ciep³a jest woda w zbiorniku lub cieku wodnym. Nastêpnie ziemia, a potem powietrze, które wydaje siê beznadziejne w tej roli. Jednak nie tylko w³aœciwoœci fizyczne odgrywaj¹ rolê. Wa¿nymi czynnikami s¹ równie¿ dostêpnoœæ i koszt pozyskania ciep³a z danego Ÿród³a. Po ich uwzglêdnieniu hierarchia siê odwraca.

Powietrze jako Ÿród³o dla pompy ciep³a

Najpopularniejszym Ÿród³em ciep³a dla pompy ciep³a jest powietrze. Powietrze wydaje siê z³ym wyborem, poniewa¿ w metrze szeœciennym nie ma zbyt wiele energii cieplnej, a w zimie jego wahania temperatury s¹ silne.

Mimo ¿e ziemia i woda maj¹ wady, zazwyczaj dobrze jest wybraæ ziemiê, poniewa¿ jest ona dostêpna wszêdzie i za darmo.

Jednym z problemów z powietrznymi pompami ciep³a jest to, ¿e staj¹ siê one mniej wydajne, gdy temperatura spada. Je¿eli zrobi siê zbyt zimno, na przyk³ad -20 stopni, powietrzna pompa ciep³a przestanie pracowaæ i bêdzie korzystaæ z innego Ÿród³a zasilania.

Chocia¿ w zimie bardziej efektywne jest stosowanie powietrznych pomp ciep³a, wiêkszoœæ ludzi o tym nie wie. Powietrzne pompy ciep³a to urz¹dzenia, które zamieniaj¹ energiê elektryczn¹ w ciep³o. Œrednio na ka¿d¹ 1 kWh energii elektrycznej urz¹dzenia te daj¹ 3 do 4 kWh ciep³a.

Warto wspomnieæ, ¿e popularne klimatyzatory pod wzglêdem budowy s¹ pompami ciep³a typu powietrze powietrze. Ogrzewanie klimatyzatorem mo¿e siê wiêc okazaæ najtañszym sposobem na efektywne ogrzewanie domów. W przypadku gdy zamontowana jest fotowoltaika jest to w dodatku darmowe ogrzewanie.

Grunt jako Ÿród³o dla pompy ciep³a

Ziemia jest stabilnym i obfitym Ÿród³em ciep³a. Niestety, wykorzystanie tego ciep³a jest bardzo kosztowne i nie wszêdzie jest mo¿liwe.

Mo¿na wykorzystaæ grunt do ogrzewania domu, zakopuj¹c w nim wymiennik. Istniej¹ dwa rodzaje:

 

 • Poziomy: Mo¿na wykorzystaæ kilkaset metrów rury wodoci¹gowej zakopanej na du¿ym obszarze dzia³ki, poni¿ej poziomu przemarzania gruntu. Takie rozwi¹zanie sprawdza siê zw³aszcza na terenach z wysokim poziomem wód gruntowych.
 • Pionowo: Mo¿na zastosowaæ podobny uk³ad, ale umieœciæ go w pionowym otworze wiertniczym o g³êbokoœci 100 m.

 

Gruntowe pompy ciep³a s¹ wydajne. Z ³atwoœci¹ oddaj¹ piêæ razy wiêcej ciep³a, ni¿ zu¿ywaj¹ w postaci energii elektrycznej. I dzia³aj¹ tak samo dobrze bez wzglêdu na to, jaka temperatura panuje na zewn¹trz. Niestety, gruntowe wymienniki ciep³a s¹ zazwyczaj bardzo drogie. Dlatego z powodu postêpu w dziedzinie powietrznych pomp ciep³a, opcja ta staje siê coraz mniej konkurencyjna.

Woda gruntowa jako Ÿród³o dla pompy ciep³a

Woda jest najlepszym sposobem przechowywania energii cieplnej. Jednak z jakiegoœ powodu pompy ciep³a wykorzystuj¹ce wodê gruntow¹ nie s¹ zbyt popularne. Nie mo¿na znaleŸæ zbyt wielu informacji na ich temat, a jeœli ju¿, to czêsto s¹ to ostrze¿enia samych wykonawców pomp ciep³a, aby siê w to nie pakowaæ.

Nie musz¹ Pañstwo robiæ nic szczególnego, aby uruchomiæ system geotermalny. Potrzebny jest odwiert, który jest bogaty w wodê. Woda musi mieæ co najmniej 8-10 stopni, czyli byæ znacznie cieplejsza ni¿ ziemia lub powietrze.

Wydaje siê proste i przyjemne, póki nie zapoznaæ siê z list¹ problemów:

 

Trzeba siê upewniæ, ¿e studnia dostarcza codziennie wystarczaj¹c¹ iloœæ wody. Nie ka¿de miejsce ma dobre warunki wodne. Mog¹ Pañstwo korzystaæ ze studni przez d³ugi czas, ale je¿eli u¿ywaj¹ jej Pañstwo do zasilania pompy ciep³a, potrzeba du¿o wiêcej wody ni¿ w przypadku zwyk³ego gospodarstwa domowego. Nie s¹ Pañstwo pewni, czy woda bêdzie trwa³a d³ugo, chocia¿ teraz wydaje siê byæ w porz¹dku. Woda podobno wraca do ziemi, ale nie wiedz¹ Pañstwo, jak to wszystko dzia³a pod ziemi¹.

Do pompowania wody potrzeba du¿o energii, ale to mo¿e powodowaæ problemy.

Wa¿na jest równie¿ jakoœæ wody. Im wiêcej minera³ów w wodzie, tym wiêcej problemów mo¿e ona powodowaæ. Minera³y stopniowo odk³adaj¹ siê w wymienniku pompy ciep³a i z czasem zmniejszaj¹ jej efektywnoœæ, a¿ do momentu, gdy trzeba go wyczyœciæ. Mo¿na temu zapobiec poprzez zastosowanie dodatkowego poœredniego wymiennika ciep³a, ale to tylko przenosi problem poza pompê ciep³a – poniewa¿ ten poœredni wymiennik ciep³a i tak bêdzie wymaga³ okresowego czyszczenia.

Jednym z najwiêkszych problemów zwi¹zanych z wod¹ jest to, co zrobiæ z ni¹ po zakoñczeniu jej u¿ywania. Je¿eli mo¿na odprowadziæ wodê do stawu, strumienia lub rzeki, to œwietnie. Ale jeœli nie mo¿na tego zrobiæ, trzeba rozprowadziæ wodê w ziemi. I tu sprawa robi siê trudna, poniewa¿ wymaga to wiele pracy. Zazwyczaj mówi siê, ¿e trzeba wykonaæ kolejn¹ studniê, aby wydobyæ wodê z ziemi, ale s¹ te¿ inne sposoby.

Je¿eli maj¹ Pañstwo studniê odprowadzaj¹c¹ wodê, to po pewnym czasie mo¿e siê ona zatkaæ. Dzieje siê tak, gdy minera³y ze spuszczanej wody wytr¹caj¹ siê i tworz¹ warstwê wewn¹trz studni. Nawet je¿eli woda wyp³ywaj¹ca ze studni wygl¹da na czyst¹, zawiera ona pewne rozpuszczone minera³y, które wytr¹caj¹ siê pod wp³ywem tlenu. Mo¿e to w koñcu doprowadziæ do nagromadzenia siê w studni wielu kilogramów mu³u, który uniemo¿liwi wsi¹kanie wody. W œwiecie studni nazywa siê to kolmatacj¹. Mo¿na próbowaæ z tym walczyæ, ale nie jest to ³atwe; byæ mo¿e proœciej bêdzie wywierciæ now¹ studniê.

Korzystne warunki pod ka¿dym z wymienionych wzglêdów s¹ doœæ rzadkie. Nawet gdy na pocz¹tku wydaje siê, ¿e wszystko idzie dobrze – po jakimœ czasie pompa mo¿e przestaæ dzia³aæ. Dlatego ta czynnoœæ jest ryzykowna i nie jest czêsto wybierana. Chocia¿ mo¿e siê udaæ, je¿eli ma siê szczêœcie i sprzyjaj¹ce warunki pod ka¿dym wzglêdem.

Wydajnoœæ pompy ciep³a

Nie mówi siê o efektywnoœci pompy ciep³a, poniewa¿ jest ona zwi¹zana z tym, ile energii wytwarza urz¹dzenie. Maksymalna sprawnoœæ wynosi zawsze 100%.

Pompa ciep³a ró¿ni siê od innych urz¹dzeñ, dlatego do jej pomiaru stosuje siê wspó³czynnik efektywnoœci (COP). Ta liczba pokazuje, jak wydajna jest pompa. Wartoœæ zawsze bêdzie wy¿sza ni¿ 1, co oznacza, ¿e wiêcej energii jest oddawane ni¿ wk³adane.

COP równy 1 ma miejsce w przypadku zastosowania zwyk³ej grza³ki elektrycznej. Pompy ciep³a, w zale¿noœci od typu i warunków pracy, osi¹gaj¹ COP w zakresie od 2 do 6. Granice efektywnoœci wyznaczone przez prawa fizyki osi¹gaj¹ wartoœci od 8 do 12, co oznacza, ¿e wci¹¿ mo¿na coœ poprawiæ i coraz nowsze pompy s¹ coraz bardziej wydajne.

COP pompy zale¿y od tego, jak ciê¿ko musi ona pracowaæ, aby przenieœæ ciep³o z ni¿szego miejsca do wy¿szego. Im ciê¿sza praca, tym ni¿szy COP.NS¹ dwie rzeczy, które wp³ywaj¹ na to, jak dobrze pracuje pompa ciep³a. Pierwsza to temperatura na zewn¹trz, a druga to temperatura wody, któr¹ ogrzewa pompa ciep³a. Pompa ciep³a typu split lub monoblock najlepiej sprawdza siê w niskotemperaturowych systemach grzewczych (du¿e grzejniki, ogrzewanie pod³ogowe, œcienne), gdzie ogrzewa wodê tylko do 30-40 stopni Celsjusza.

Œrednia temperatura zim¹ w Polsce wynosi oko³o 0st.C. Wed³ug wspomnianego wczeœniej kanadyjskiego przewodnika, pompa ciep³a typu powietrze-Ÿród³o zasilaj¹ca ogrzewanie pod³ogowe wod¹ o temperaturze 35 stopni osi¹gnie COP na poziomie ~3,8. Zatem dziel¹c cenê 1 kWh energii elektrycznej przez 3,8 lub przynajmniej przez 3 – otrzymujemy koszt konkurencyjny w stosunku do gazu i zbli¿ony do ogrzewania wêglowego. A co wiêcej, je¿eli skorzystaj¹ Pañstwo z taryf G12, mog¹ Pañstwo zaoszczêdziæ jeszcze wiêcej pieniêdzy! Nie mówi¹c ju¿ o fotowoltaice….

Gruntowe pompy ciep³a s¹ bardziej wydajne ni¿ powietrzne pompy ciep³a, poniewa¿ temperatura pod ziemi¹ jest bardziej stabilna. Temperatura powietrza zmienia siê bardzo w zale¿noœci od pogody, dlatego powietrzne pompy ciep³a nie s¹ tak wydajne.

Koszty instalacji

Instalacja powietrznej pompy ciep³a o mocy 10 kW kosztuje co najmniej 20 000 z³. Gruntowa pompa ciep³a kosztuje oko³o 30-40 000 z³, ale koszt mo¿e byæ znacznie wy¿szy w zale¿noœci od rodzaju zastosowanego wymiennika gruntowego. Powietrzne pompy ciep³a z najwy¿szej pó³ki mog¹ byæ zaskakuj¹co drogie, a ich koszt mo¿e byæ bardzo wysoki w zale¿noœci od producenta.

Pompy ciep³a maj¹ maj¹ swoje du¿e plusy:

 • Pompa ciep³a mo¿e pomóc Pañstwu zaoszczêdziæ na kosztach ogrzewania. Jest op³acalna w porównaniu z kot³em wêglowym, a w po³¹czeniu z fotowoltaik¹, Pañstwa koszty ogrzewania mog¹ byæ zredukowane do zera.
 • Jednostka wewnêtrzna pompy ciep³a jest wielkoœci kot³a gazowego. Oznacza to, ¿e nie potrzebuj¹ Pañstwo dla niej osobnego pomieszczenia.
 • Jedn¹ z zalet u¿ywania kuchenki elektrycznej jest to, ¿e jest ona bezpieczna. Nie ma zagro¿enia dymem lub wybuchem.

Najwiêksz¹ przeszkod¹ w instalacji tego urz¹dzenia jest koszt. Niektórym osobom mo¿e przeszkadzaæ równie¿ dŸwiêk pompy. Jednak poza tym trudno znaleŸæ znacz¹ce wady tego urz¹dzenia.

Koszt grzania pomp¹ ciep³a

Je¿eli posiadaj¹ Pañstwo pompê ciep³a, kwota, jak¹ p³ac¹ Pañstwo za energiê, zmienia siê w zale¿noœci od wydajnoœci pompy. Na przyk³ad, je¿eli COP wynosi 2, p³ac¹ Pañstwo 0,3 z³/kWh. Je¿eli COP wynosi 6, p³ac¹ Pañstwo 0,1 z³/kWh. Mog¹ Pañstwo zaoszczêdziæ jeszcze wiêcej pieniêdzy, je¿eli u¿yj¹ Pañstwo pompy ciep³a pracuj¹cej w ramach taryfy nocnej.

Pompa z wymiennikiem gruntowym jest dobrym wyborem, poniewa¿ ma niski koszt posiadania. Zazwyczaj utrzymuje COP na poziomie 5,0, co oznacza, ¿e cena za 1kWh wynosi oko³o 10 groszy. Pompa powietrzna bêdzie mia³a ni¿szy COP, oko³o 3,0, wiêc cena za 1kWh uzyskanego ciep³a bêdzie wynosi³a oko³o 20 groszy.

Koszty eksploatacji powietrznej pompy ciep³a mo¿na zredukowaæ do oko³o zera, instaluj¹c na budynku fotowoltaikê pod³¹czon¹ do sieci. Latem bêdzie to produkowaæ nadwy¿kê energii elektrycznej, któr¹ przedsiêbiorstwo energetyczne zapisuje w swoim „notatniku” W zimie mo¿na wykorzystaæ ten zapas darmowej (mniej wiêcej) energii elektrycznej.

Instalacja systemu fotowoltaicznego, pokrywaj¹cego zu¿ycie energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, oraz pompy ciep³a to mniej wiêcej taki sam koszt jak instalacja gruntowej pompy ciep³a, ³¹cznie z kosztem wymiennika ciep³a.

Wady pomp ciep³a

Tajemnice pomp s¹ wa¿ne. Ludzie pracuj¹cy z pompami maj¹ tendencjê do unikania takich rzeczy – tak jakby uœwiadomienie tego klientowi mog³o go odstraszyæ. Ale lepiej, ¿eby dowiedzia³ siê nagle – nie zniechêci go ani nie odstraszy 10 innych osób.

Przegl¹dy gwarancyjne

Piêcioletnia gwarancja na powietrzn¹ pompê ciep³a nie jest niczym nadzwyczajnym. To, co mo¿e Pañstwa zaskoczyæ, to jej warunki, a w szczególnoœci fakt, ¿e aby utrzymaæ j¹ w dobrym stanie, konieczna jest coroczna konserwacja, oczywiœcie p³atna.

Koszt przegl¹du zale¿y od instalatora. Zazwyczaj jest to koszt oko³o 300 z³. Z³a wiadomoœæ jest taka, ¿e te 300 z³ mo¿e poch³on¹æ znaczn¹ czêœæ oszczêdnoœci, jakie daje pompa ciep³a.

Do tej kwestii mo¿na podejœæ na ró¿ne sposoby. Niektórzy p³ac¹ za gwarancjê. Inni nie maj¹ gwarancji, ale bior¹ na siebie ryzyko kosztów ewentualnych napraw, je¿eli coœ siê zepsuje. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e nawet je¿eli nie maj¹ Pañstwo gwarancji, to z ustawy wynika dwuletnia gwarancja.

Czy pompa ciep³a ha³asuje

Decyduj¹c siê na pompê ciep³a, trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e wytwarza ona pewien ha³as. Trudno to zgrabnie opisaæ, aby nie przesadziæ w ¿adn¹ stronê. Nie mo¿na powiedzieæ, ¿e jest „cicha” – ale nie jest te¿ bezg³oœna.

DŸwiêk, jaki mo¿e wydawaæ pompa ciep³a, mo¿e byæ od niezauwa¿alnego do powoduj¹cego problemy ze snem i nieporozumienia miêdzyludzkie. Zale¿y to od tego, gdzie i jak zamontuj¹ Pañstwo pompê, jakie bêdzie otoczenie i jak dŸwiêk bêdzie przenoszony.

Producenci podaj¹ g³oœnoœæ swoich pomp – zwykle oko³o 50 dB. Jest to poziom ha³asu, jaki wytwarza pompa. Jednak ta liczba mo¿e oznaczaæ coœ innego dla ró¿nych osób, w zale¿noœci od sytuacji i ich osobistych odczuæ.

W ca³ym Internecie mo¿na znaleŸæ filmy, na których ludzie pokazuj¹, jak g³oœne s¹ pompy ciep³a. Ale to nie jest dobry sposób, aby oceniæ, jak g³oœne s¹ w rzeczywistoœci. DŸwiêk na filmie nie jest tak g³oœny, jak w rzeczywistoœci.

Jak mo¿na oceniæ ha³as, jaki wytwarza pompa ciep³a? Jedynym dok³adnym sposobem jest przebywanie w pobli¿u pompy ciep³a, gdy pracuje ona na najwy¿szych obrotach. To da Pañstwu realistyczne pojêcie o tym, jak g³oœna jest pompa. Mo¿na równie¿ zmniejszyæ poziom ha³asu, montuj¹c pompê w dobrym miejscu. Producenci pomp maj¹ równie¿ programowalne tryby, które sprawiaj¹, ¿e pompa jest cichsza (ale nie ma cudów: ciszej = mniejsza moc grzewcza). Istniej¹ równie¿ specjalne modele, które maj¹ bardzo niski poziom ha³asu, ale s¹ one zazwyczaj dro¿sze.

Je¿eli maj¹ Pañstwo du¿o ziemi i s¹siedztwo jest daleko, dŸwiêk pompy ciep³a nie powinien stanowiæ problemu. Je¿eli nie maj¹ Pañstwo zbyt wiele miejsca na jej umieszczenie, a s¹siedztwo jest blisko, istnieje ryzyko, ¿e s¹siadowi bêdzie przeszkadzaæ urz¹dzenie i mo¿e zacz¹æ siê o nie k³óciæ lub nawet wyst¹piæ na drogê s¹dow¹.

Kiedy pompa ciep³a sprawdzi siê najlepiej

Najlepiej jest wybraæ pompê ciep³a, gdy projektuje siê dom. Pozwoli to unikn¹æ kosztów budowy komina i zoptymalizowaæ system grzewczy.

Pompa ciep³a zwróci siê najbardziej, gdy:

 • Maj¹ Pañstwo dom, który nie zu¿ywa du¿o pr¹du do ogrzewania. To dobrze, poniewa¿ w ten sposób mo¿na zaoszczêdziæ na rachunkach za pr¹d.
 • Ogrzewanie odbywa siê za pomoc¹ metod niskotemperaturowych, takich jak ogrzewanie pod³ogowe lub œcienne. Dobrym rozwi¹zaniem jest jednak równie¿ zastosowanie ponadwymiarowych grzejników z dawnych lat.
 • W okolicy nie by³o wiêkszych problemów z dostaw¹ energii elektrycznej w okresie zimowym.
 • Maj¹ Pañstwo wolny kawa³ek ziemi, na którym mo¿na umieœciæ kolektor gruntowy lub przewiewne miejsce na podwórku, aby odg³osy pracy np. du¿ej lodówki nie przeszkadza³y Pañstwu ani s¹siadom, nawet w nocy.
 • Pompa zosta³a dopasowana do potrzeb budynku. Jest to wa¿ne, poniewa¿ oznacza, ¿e pompa nie zu¿yje siê tak szybko. Nowoczesne pompy ciep³a mog¹ pracowaæ w szerokim zakresie mocy, ale nie powinny byæ u¿ywane na mocy minimalnej, poniewa¿ wtedy zu¿ywaj¹ siê najbardziej.

Zadbanie o te wszystkie rzeczy pomo¿e Pañstwu uzyskaæ najwiêksz¹ efektywnoœæ pompy ciep³a. Mog¹ Pañstwo zdecydowaæ siê na grzejniki, ale to bêdzie wymaga³o ich powiêkszenia, aby pracowa³y ch³odniej i obni¿y³y efektywnoœæ pompy ciep³a. Mo¿na te¿ wybraæ ogrzewanie pod³ogowe, które pozwoli pompie ciep³a pracowaæ w wy¿szej temperaturze i bêdzie bardziej wydajne.

Zainstalowanie w ³azience grza³ki elektrycznej do suszenia rêczników jest lepszym pomys³em ni¿ u¿ywanie do tego celu kaloryfera. Ogrzewanie pod³ogowe mo¿e zadbaæ o rzeczywiste potrzeby grzewcze pomieszczenia.

Przy wyborze systemu grzewczego wa¿ne jest uwzglêdnienie niezawodnoœci. Pompa ciep³a zu¿ywa energiê elektryczn¹, która zim¹ w niektórych czêœciach kraju mo¿e byæ zawodna. Nie oznacza to, ¿e nale¿y przekreœliæ ten rodzaj ogrzewania, ale trzeba siê zabezpieczyæ na wypadek przerwy w dostawie pr¹du. Nowoczesny kocio³ gazowy doskonale spe³nia to zadanie.

W krajach skandynawskich (gdzie pompy ciep³a s¹ bardzo popularne) obowi¹zkowe jest Wa¿ne jest, aby mieæ awaryjne Ÿród³o ciep³a na wypadek klêski ¿ywio³owej lub braku pr¹du. Pomo¿e to Pañstwu zachowaæ ciep³o nawet wtedy, gdy na zewn¹trz jest zimno. W Polsce mo¿emy u¿ywaæ kominka jako zapasowego Ÿród³a energii w przypadku braku pr¹du.

B³êdy przy monta¿u pompy ciep³a

Jest kilka sposobów, aby zepsuæ pompê ciep³a i zrobiæ czarny PR tej technologii za w³asne pieni¹dze.

 • Instalacja pompy ciep³a w starej instalacji mo¿e byæ trudna. Stara instalacja jest czêsto obliczona na bardzo wysokie temperatury zasilania i mo¿e byæ zamulona. To czyni j¹ niekorzystn¹ dla pompy ciep³a. Brud w instalacji bêdzie siê osadza³ w wymienniku ciep³a pompy, w skrajnych przypadkach mo¿e go zatkaæ. Aby to naprawiæ, nale¿y na pocz¹tku przeprowadziæ dok³adne p³ukanie instalacji i zainstalowaæ odpowiednie filtry (czasami s¹ one wbudowane w pompê).
 • Najwa¿niejsza jest jednak temperatura pracy systemu. Je¿eli w najzimniejsze dni grzejniki nie musz¹ byæ cieplejsze ni¿ 40-45 stopni, aby dogrzaæ dom – wtedy mo¿na zainstalowaæ pompê ciep³a dla takiej instalacji. Je¿eli instalacja musi mieæ temperaturê 60 stopni lub wy¿sz¹ – przed zainstalowaniem pompy ciep³a mo¿e byæ konieczna wymiana niektórych grzejników na wiêksze, aby instalacja w³¹cza³a siê przy ni¿szej temperaturze. Dziêki temu pompa ciep³a bêdzie bardziej wydajna i bêdzie dzia³aæ d³u¿ej.
 • Je¿eli wybuduj¹ Pañstwo zbyt ma³¹ lub zbyt p³ytk¹ pompê ciep³a, nie bêdzie ona zbyt wydajna i nie bêd¹ Pañstwo mogli siê ogrzaæ w zimie. Dobrze wykonana pompa ciep³a powinna byæ w stanie bez problemu zasilaæ Pañstwa dom przez ca³¹ zimê.

Ogrzewanie domu pomp¹ ciep³a czy kot³em gazowym

Je¿eli szukaj¹ Pañstwo systemu ogrzewania domu, który nie wymaga wielu zabiegów konserwacyjnych i nie jest drogi, trzeba bêdzie wybraæ miêdzy gazem a pompami ciep³a. Nie ma jednej dobrej odpowiedzi, jak mówi¹ najwiêksi mêdrcy: to zale¿y.

 • Je¿eli nie maj¹ Pañstwo przy³¹cza gazowego lub nie ma perspektyw na jego uzyskanie w przysz³oœci, to pompa ciep³a jest najtañszym ogrzewaniem bezobs³ugowym.
 • Je¿eli maj¹ Pañstwo przy³¹cze gazowe, ale nie jest ono w pobli¿u, to zale¿y od tego, jak d³ugie bêdzie to przy³¹cze. Je¿eli jest to tylko kilkadziesi¹t metrów, to mo¿e byæ tañsze ni¿ pompa ciep³a. Ale je¿eli bêdzie d³u¿sze, to koszt wykonania przy³¹cza bêdzie zbyt wysoki w porównaniu z pomp¹ ciep³a.

Cena pompy ciep³a i eksploatacji

Aby porównaæ koszty korzystania z pompy ciep³a i ogrzewania gazowego, nale¿y wzi¹æ pod uwagê nie tylko cenê kot³a/pompy czy rachunki. Nale¿y równie¿ zastanowiæ siê, ile to bêdzie kosztowa³o ³¹cznie w ci¹gu 10 lat.

Za³ó¿my, ¿e mamy budynek, który potrzebuje do ogrzewania 10 000 kWh rocznie.

 • Powietrzna pompa ciep³a z fotowoltaik¹ kosztuje ponad 50 tysiêcy z³otych przy pierwszym zakupie. Ale w ci¹gu 10 lat koszty eksploatacji bêd¹ bliskie zeru.
 • Koszt w ci¹gu 10 lat wyniesie co najmniej 50 tysiêcy z³otych.
 • Powietrzna pompa ciep³a bez fotowoltaiki kosztuje oko³o 30 tysiêcy z³otych. Koszt jej u¿ytkowania bêdzie rós³ i spada³ w zale¿noœci od ceny energii elektrycznej z sieci. Wyprodukowanie 10 tysiêcy kWh wymaga co najmniej 2500 kWh energii elektrycznej, co przy obecnych cenach kosztowa³oby 1500 z³.
 • Koszt kot³a gazowego w ci¹gu 10 lat wyniesie co najmniej 45 tysiêcy z³otych. Koszt samego kot³a to 5-10 tysiêcy z³otych, a roczne rachunki za gaz wynios¹ co najmniej 1500z³.

Ogrzewanie domu gazem ziemnym jest znacznie tañsze ni¿ przy u¿yciu powietrznej pompy ciep³a. Je¿eli jednak maj¹ Pañstwo zainstalowan¹ instalacjê fotowoltaiczn¹, korzystanie z pompy ciep³a bêdzie dro¿sze. Zalet¹ zastosowania systemu fotowoltaicznego jest to, ¿e w przysz³oœci Pañstwa koszty energii elektrycznej bêd¹ bardziej stabilne. Wad¹ jest to, ¿e trzeba zap³aciæ wiêcej pieniêdzy z góry.

Jest to tylko szybki i przybli¿ony szacunek. Je¿eli zmieni¹ Pañstwo któryœ z parametrów obliczeñ, wnioski mog¹ byæ inne. Na przyk³ad tañsza pompa ciep³a ni¿szej klasy lub samodzielnie zbudowana instalacja fotowoltaiczna mo¿e byæ bardziej op³acalna ni¿ gaz.