Agroenergia – dop³aty do fotowoltaiki i pomp ciep³a

28 kwietnia, 2023 Wyłączono przez admin

Gospodarstwa rolne wymagaj¹ du¿o energii i poœwiêcenia do ich funkcjonowania. Fotowoltaika jest fantastyczn¹ opcj¹, która pozwala trwale zmniejszyæ wydatki na energiê elektryczn¹, a jednoczeœnie jest op³acaln¹ inwestycj¹. Fotowoltaika dla rolników to straszna opcja, która maksymalizuje zarówno oszczêdnoœci finansowe, jak i zyski. Aby znacznie zwiêkszyæ zwrot z inwestycji, dotacje do fotowoltaiki s¹ wy¿sze dla rolników ni¿ dla klientów indywidualnych. Pamiêtaj o dotacji Agroenergia dla rolników, która bêdzie dostêpna w czerwcu 2021 roku.

Agroenergia – dotacja na fotowoltaikê i ogrzewanie pomp¹ ciep³a

Celem dotacji Agroenergia jest zwiêkszenie produkcji energii elektrycznej na terenach rolniczych poprzez wyp³atê zwrotu kosztów po zakoñczeniu inwestycji. Dotacji nie mo¿na otrzymaæ na rozbudowê powsta³ej ju¿ instalacji fotowoltaicznej.

Dotacjê Agroenergia mo¿na dostaæ na:

  • Monta¿ instalacji fotowoltaicznej o mocy od 10 kWp do 50 kWp.
  • Budowê instalacji wiatrowych o mocy elektrycznej 10 kWp lub wiêkszej, ale mniejszej ni¿ 50 kWp.
  • Instalacjê pompy ciep³a o mocy od 10 kW do 50 kW. Przed przyst¹pieniem do wykonania audytu energetycznego dla wniosków o dofinansowanie pompy ciep³a nale¿y potwierdziæ zasadnoœæ inwestycji.
  • Monta¿ instalacji hybrydowej, czyli instalacja z pomp¹ ciep³a i fotowoltaik¹ lub z pomp¹ ciep³a i turbin¹ wiatrow¹. £¹czna moc obu instalacji mo¿e byæ wiêksza ni¿ 50 kW, ale moce poszczególnych elementów nie mog¹ byæ wiêksze ni¿ 50 kW. Przed monta¿em systemu hybrydowego nale¿y wykonaæ audyt energetyczny.

Ile wynosi dotacja z programu Agroenergia

W latach 2021-2025 w ramach programu „Agroenergia dla rolników” zostan¹ przekazane bezzwrotne dotacje w wysokoœci 170 mln z³. Bud¿et programu wynosi 200 milionów z³otych.

Do maksymalnej kwoty dofinansowania 15 000 z³, instalacje o mocy do 30 kWp otrzymaj¹ do 20% kosztów ca³ego projektu. W przypadku instalacji fotowoltaicznych o mocy od 30 kWp do 50 kWp zwrotowi podlegaæ bêdzie do 13% kosztów projektu.

Dopuszczalna jest dodatkowa dotacja do 10 000 z³ w przypadku instalacji hybrydowej. Przy monta¿u fotowoltaiki i pompy ciep³a mo¿na otrzymaæ do 25 000 z³ do 35 000 z³ dotacji.

Dofinansowanie w wysokoœci do 20% kosztów kwalifikowanych mog¹ otrzymaæ magazyny energii, którym towarzysz¹ Ÿród³a wytwarzania energii.

Kto mo¿e skorzystaæ z dop³aty dla rolników Agroenergia?

Z programy Agroenergia mog¹ skorzystaæ osoby fizyczne bêd¹ce w³aœcicielem lub dzier¿awc¹ nieruchomoœci rolnych, których ³¹czna powierzchnia u¿ytków rolnych zawiera siê w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed z³o¿eniem wniosku prowadz¹ca osobiœcie gospodarstwo.

Obiête programem Agroenergia s¹ równie¿ osoby prawne bêd¹ce w³aœcicielami lub dzier¿awcami nieruchomoœci rolnych, których ³¹czna powierzchnia wynosi od 1 ha do 300 ha i co najmniej rok przed z³o¿eniem wniosku o dofinansowanie, prowadzi³y dzia³alnoœæ rolnicz¹ lub dzia³alnoœæ gospodarcz¹ w zakresie us³ug rolniczych to osoby prawne.